Tento rok sa usku­toč­nil už 70. roč­ník fil­mo­vého fes­ti­valu vo Fran­cúz­skom meste Can­nes. Fes­ti­val sa ko­nal v dňoch (17. máj – 28. máj). Po­čas týchto dní sa na sve­to­zná­mom fil­mo­vom fes­ti­vale odo­vzdá­vali ceny v ka­te­gó­rii – naj­lep­šia ré­žia, naj­lepší sce­nár, naj­lep­šia he­rečka/he­rec, krátky film… Na čer­ve­nom ko­berci sa pred­viedli hviezdy ako Ni­cole Kid­man, Ju­lianne Mo­ore, Uma Thur­man, Ad­riana Lima, Rita Ora, Ri­hanna do­konca aj česká mo­delka Petra Ne­mcová a mnoho ďal­ších.

Pri­ná­šame Vám tie najk­raj­šie kúsky, ktoré stoja ur­čite za po­hľad.

Komentáre