Nie je to tak dávno.

Teda as­poň pre mňa nie, možno pre teba áno.

Ten čas ply­nie rýchlo, ale aj po­maly.

pe­xels.com

Bol to oby­čajný deň.

Ne­ča­kala som, že stret­nem nie­koho ako si ty.

Nie­koho, kto pre­mení všetko to trá­pe­nie na krásne dni plné bez­sta­rost­ného ži­vota.

Bol si moja zá­chrana od všet­kého, čo sa mi dialo.

Po­ve­dal si, že po­čkáš na tie veci, že ti to prob­lém ro­biť ne­bude.

Dnes sa pý­tam či ne­bol aj to dô­vod nášho konca?

Ne­bolo to me­dzi nami síce dlho, ale za to to bolo krásne.

Vô­bec sme sa ne­poz­nali.

Za­mi­lo­val si sa do pred­stavy, nie do mňa.

S te­bou to bolo o nie­čom úplne inom.

unsp­lash.com

Ne­za­bud­nem ni­kdy na ten deň, keď si za mnou pri­šiel, roz­prá­vali sme sa ako naj­lepší ka­ma­ráti a v tom si po­ve­dal to, čo som tak dlho veľmi chcela po­čuť :“Ľú­bim ťa.“

Mys­lela som si, že sa mi to iba zdá, že nie­kto ako ty mi to predsa ne­môže po­ve­dať len tak.

Každý deň s te­bou bol spl­nený sen ako roz­právka.

Každý mi vra­vel, že to ne­môže vy­jsť, pre­tože sa ne­po­známe, nek­la­palo by to, no ja som ve­rila v svoj po­cit. Ne­rie­šila som to.

Každý mi vra­vel ako ma ľú­biš, lebo ťa ta­kého ešte ne­vi­deli.

Vra­veli pravdu? Dú­fala som, že áno.

Možno si bol iba letná láska a možno to tak malo byť.

Mohlo to byť ho­ci­jako krásne, no nič ne­vy­drží navždy.

Ne­viem čo som si na­ho­vá­rala, no ne­ča­kala som, že to skončí tak rýchlo.

Mys­lela som si, že po­stu­pom času sa z toho do­sta­nem, tak ako ty keď som zis­tila, že si si za mňa na­šiel náh­radu. Mys­lela som si, dú­fala som, že už som to pre­šla, že už to ne­príde. Bola som už ne­jak vy­rov­naná s tým, že je ko­niec.

pe­xels.com

V tom vo mne na­stal ne­jaký zlom, ktorý ma vrá­til do toho, aké to bolo.

Po­tre­bo­vala som ťa a stále po­tre­bu­jem.

Bol si je­diný dô­vod, prečo som sa každé ráno zo­bú­dzala s úsme­vom a chu­ťou do ži­vota.

Ko­nečne som bola po ro­koch šťastná.

Kaž­dému som o nás chcela roz­prá­vať. Nie aby som sa chvá­lila, ale aby som sa po­de­lila o tú ra­dosť a šťas­tie čo som na­šla. Pri tebe som sa cí­tila sama se­bou a ne­mu­sela som sa na nič hrať. Chcela som byť len s te­bou.

To, ako si sa so mnou roz­prá­val, ako si sa ma do­tý­kal, veci čo si bol pre mňa ochotný spra­viť.

Pa­mä­táš, ako sme se­deli v parku?

Ako sme sa v daždi roz­prá­vali, boz­ká­vali a bl­bli ako malé deti?

Ne­pot­re­bo­vala som ve­dieť ani koľko je ho­dín, pre­tože som od teba nech­cela od­ísť.

Ne­viem, či si mys­líš, že je to také ľahké sa toho len tak vzdať.

Tých po­ci­tov a teba.

unsp­lash.com

Áno, možno ži­jem v mi­nu­losti, ale to len preto, lebo si tam bol so mnou ty.

Ne­žia­dam, aby si ma znova ľú­bil na­silu. Chcem len, aby si sa vrá­til, tak oby­čajne ako si ke­dysi pri­šiel do môjho ži­vota, pre­tože pri tebe som sa cí­tila na­žive a ve­rím, že si bol ur­čitý druh kúzla.

„Vždy to bude pre mňa zá­hada, ako ne­mô­žeme za­bud­núť na lásku, ktorá za­budla na nás“ – J.Storm

Komentáre