Každá žena je svo­jím spô­so­bom krásna a nie­čím vý­ni­močná. Každá z nás skrýva v sebe ne­jaké ta­jom­stvá, bo­lesti, ra­dosti. V čom sa skrýva sku­točná hod­nota ženy?27242743702_b5844548e3_kfoto: thought­ca­ta­log.com

Väč­šina z nás sa zvykne pri po­hľade na at­rak­tív­nej­šiu ženu po­rov­ná­vať. A tým vlastne zne­va­žo­vať samú seba. Je zvláštne, ako vi­díme krásu iných žien, ale tú svoju pre­hlia­dame.         Tá sku­točná krása a hod­nota ženy sa skrýva v jej vnútri. To ako cíti, myslí, ako sa správa a čo po­kladá v ži­vote za dô­le­žité. Tieto ženy majú bo­hatú fan­tá­ziu, skrý­vajú emó­cie. Majú v sebe veľa lásky. Oči ženy do­kážu pre­zra­diť o nej veľa. V nich sa od­ráža krása jej duše.

Veľa žien je vnú­torne bo­ha­tých, ale na­vo­nok to ne­ve­dia pre­ja­viť. Za­ni­kajú v dave, pô­so­bia ne­vý­razne, člo­vek by ich pre­hlia­dol. A možno sú omnoho kraj­šie, ako tie, s kto­rými sa po­rov­ná­vajú.

Po­tom je tu ešte von­kaj­šia krása. Nie­kedy mám po­cit, že veľa diev­čat sa stará iba o svoj zo­vňaj­šok. Mys­lia si, že to stačí. Veľa mu­žov ne­môže nájsť s ta­kou že­nou spo­ločnú reč a čaro von­kaj­šej krásy ča­som oslabne. Je dô­le­žité, čo má žena v hlave. Ne­ne­chajte sa zlá­kať do pasce o po­vr­ch­nej kráse. Sú to iba prázdne reči.

tumblr_objqmsFQNm1s6pib7o1_1280foto: na­po­le­on­four.com

Je prav­dou, že v dneš­nej dobe pl­nej fo­tiek, ktoré sa nez­ho­dujú so sku­toč­nou po­do­bou člo­veka, koz­me­tic­kých príp­rav­kov a vše­li­ja­kých iných vy­mo­že­ností, ktoré za­ru­čujú, že nás zme­nia od zá­kla­dov, je ťažké po­sú­diť, ktorá žena je na­ozaj at­rak­tívna. Čo je pravé a čo už je práca ši­kov­ných od­bor­ní­kov alebo skve­lých príp­rav­kov, ktoré zme­nia našu tvár na ne­poz­na­nie.

Ženy sú silné. Vnú­torne silné. As­poň by mali byť. Mať svoj ná­zor, ve­dieť zau­jať správny po­stoj, po­znať svoje sme­ro­va­nie. Ve­dieť, čo chcú. Žena by sa ne­mala ne­chať vo­diť za ru­čičku. Musí ve­riť v samú seba. Ve­dieť sa spo­ľa­hnúť sama na seba.

Krása nie je nič fy­zické. Je to o tom, ako sa žena cíti. Ak má zdravé se­ba­ve­do­mie a má čo po­núk­nuť, od­razí sa to na­vo­nok. Dô­le­žité je, vá­žiť si hlavne samú seba. Sta­no­viť si hra­nice, ktoré ne­do­volí žiad­nemu mu­žovi pre­kro­čiť.

foto: Dina Gian­gre­go­rio

Komentáre