Vraví sa, že s par­tne­rom si be­rieme aj jeho ro­dinu. Ne­mu­síme sa zrovna vy­dá­vať milé dámy na to, aby nám do ži­vota prišla svokra. Ide­álny stav je, ak ro­di­čia tvojho mi­lého bý­vajú v inom meste. Naj­lep­šie vzdia­le­nom nie­koľko de­sia­tok ki­lo­met­rov. Ak ale také šťas­tie ne­máš, možno sa náj­deš v na­sle­dov­ných si­tu­áciách.


Ma­mič­kin mi­lá­čik

Ur­čite bu­deš mať naj­ťaž­šie bu­do­va­nie vzťahu so svok­rou, ak je tvoj fra­jer je­di­ná­čik. S ma­mič­kou bol prak­ticky denne, po­znajú sa do­ko­nale a aj keď máš po­cit, že nie­kedy si strašne lezú na nervy, pri­prav sa na to, že príde si­tu­ácia, kedy si ma­mička za­stane syna aj cez mŕt­voly. Moja rada? Ni­kdy, ale na­ozaj ni­kdy ne­oho­vá­raj jej syn­čeka. Ani pri ve­čer­nom po­pí­janí vínka, kedy bu­deš mať po­cit, že jej mô­žeš po­ve­dať všetko. Ona predsa vie, že nie je možno po­riad­ku­mi­lovný, ani že ne­vie vy­ba­viť nič na úra­doch a všade chodí ne­skoro. Ne­po­ve­dala by si jej žiadne no­vinky, ale mohla by si kles­núť v jej očiach. Ak ho ne­máš chvá­liť, rad­šej si za­hryzni do ja­zyka.


Všetko je len na mne

Ja síce ešte vlastnú do­mác­nosť a deti ne­mám, možno ani ty nie, ale ur­čite aj ty po­čú­vaš ženy vo svo­jom okolí, ako sa sťa­žujú na ne­us­tály stres. Za­včasu vstať, pri­pra­viť ra­ňajky, vy­chys­tať deti a muža, práca, ná­kupy, škôlka, úlohy…no strach len po­čú­vať. A muž vy­va­lený na gauči. A keď ná­ho­dou s nie­čím po­môže, tak sa tvári ako naj­väčší sa­ma­ri­tán. Mys­líš si, že keď toto po­vieš jeho ma­mičke, že mu do­ho­vorí? Dievča zo­buď sa. K po­vin­nos­tiam, ktoré si ty vy­me­no­vala, do­po­vie, že ona ešte popri tom cho­vala as­poň 3 druhy hy­diny a cho­dila na roľu. Tak, ani sa ne­na­má­haj moja.


Vý­čitky

„Si ako tvoja matka“. Keď mi toto raz nie­kto po­vie, tak s ním ne­pre­ho­vo­rím týž­deň. Prečo by si teda mala rý­pať takto ty? Ni­kto predsa ne­mô­žeme za to, akých máme ro­di­čov. Tak ako nie sú do­ko­nalí oni, nie je ani tvoj chlap. Ale vý­čit­kami na­ozaj žiadnu hádku ne­vy­rie­šiš. Takže to, že do­mrví všetko čoho sa dot­kne, tak ako jeho otec, alebo za­špiní pri va­rení toľko hr­n­cov, ako keby va­ril pre fut­ba­lovú 11-tku, si ne­chaj pre seba. Skús to svoje ne­mehlo ob­čas po­chvá­liť. Bude ro­biť veci s väč­šou ra­dos­ťou a čas­tej­šie.

Doba dnes nie je jed­no­du­chá. Nie každý si môže do­vo­liť spo­ločné bý­va­nie. Ver ale tomu, že bý­va­nie s ro­dičmi, nech sú ako­koľ­vek milí a pria­teľ­skí sa nedá ani len po­rov­nať s vlast­ným. Preto sa snaž, aby veci išli tak, aby si ne­mu­sela rie­šiť kom­pli­ká­cie, ktoré by vo vlast­nom bý­vaní ne­mu­seli ni­kdy na­stať. A ne­za­budni po­tom za­vo­lať svokre a po­in­for­mo­vať ju, ako skvele sa máš.

foto: eli­te­daily.com

Komentáre