Sel­fie má­nia ovládla svet. Ne­po­chybne to za­prí­či­nili aj rôzne so­ciálne siete, ktoré sa stali ne­na­hra­di­teľ­nou sú­čas­ťou na­šich ži­vo­tov. V pod­state by sa dalo po­ve­dať, že fo­to­gra­fie sú no­vým spô­so­bom ko­mu­ni­ká­cie. Naše fotky po­stu­pom času za­čali na­hrá­dzať slová.  Pre­stá­vame sa za­obe­rať ve­cami priamo. Pro­stred­níc­tvom fo­to­gra­fií vy­sie­lame svetu naše od­kazy a po­sols­tvá.

V po­sled­nej dobe mám po­cit, že mnoho ľudí tento trend pre­stáva zvlá­dať, pre­dov­šet­kým diev­čatá. Možno, že som jed­nou z nich a možno práve vlastná se­bak­ri­tika ma mo­ti­vo­vala k tomu, aby som na­pí­sala tento člá­nok.

Prečo sa vlastne tak často fo­tíme? Chceme si zhmot­niť, za­pa­mä­tať si mo­menty, ktoré nám pri­ná­šajú šťas­tie? Alebo je cie­ľom len zvý­še­nie nášho se­ba­ve­do­mia? Chceme sa po­chvá­liť tým, ako dobre vy­ze­ráme, prí­padne rôz­nymi zá­žit­kami? Sna­žíme sa vy­tvo­riť z na­šich fo­tiek ilú­ziu do­ko­na­lého ži­vota. Aj na­priek tomu, že re­a­lita môže (ne­musí) vy­ze­rať úplne inak, tvoje konto na Ins­ta­grame o tebe vraví, že si dieťa šťas­teny.

Po­stu­pom času si zvyk­neš na tento ste­re­otyp. Pri­padá ti to cel­kom pri­ro­dzené spra­viť si fo­to­gra­fiu v kaž­dej mož­nej chvíli. Si mladá, krásna a úspešná, veď prečo sa tým ne­po­chvá­liť? Sel­fies sú vlastne tvo­jou dro­gou, nie­čím, na čom si sa stala zá­vis­lou. Tú­žiš po ob­dive a tvoje per­fektné fotky sú ces­tou k nemu. weheartitFoto: we­he­ar­tit.com

To, že mám sama tento prob­lém som si uve­do­mila po­čas ces­to­va­nia. Bola som v meste, o kto­rom som od­jak­živa sní­vala. Zrazu som sa v ňom ocitla a miesto toho, aby som si vy­chut­ná­vala po­hľad na jeho krásne pa­miatky, miesto toho, aby som sa sna­žila čo naj­viac si vy­chut­nať jeho ča­ro­vnú at­mo­sféru, som ne­ro­bila nič iné, len fo­tila a fo­tila.

Keď sme spolu s ka­ma­rát­kami strá­vili pod Eif­fe­lov­kou viac než ho­dinu iba tým, že sme sa sna­žili nájsť ten naj­lepší uhol a po­zí­ciu pre naše zá­bery, uve­do­mila som si, že toto nie je práve ten spô­sob, akým som chcela náš vý­let strá­viť. A tak som sa za­mys­lela…

Nie­kto raz po­ve­dal, že všetko treba ro­biť s mie­rou. Mys­lím si, že to platí aj v tomto prí­pade. Ak nám sel­fies ne­pre­ras­tajú cez hlavu, nie je na nich ab­so­lútne nič zlé. No na dru­hej strane by sme im ne­mali do­vo­liť, aby nás ovlá­dali.  Preži každý oka­mih na­plno, to ťa predsa obo­hatí viac než krát­ko­dobý zá­u­jem oko­lia, ktorý svo­jimi fot­kami zís­kaš.

Ti­tulná foto: huff­post.com

Komentáre