Ba­ran

Ba­ran je známy tým, že je tvrdý. Na po­vr­chu sa zdáš byť ne­prí­jemná, no v sku­toč­nosti si veľmi cit­livá. Často si ne­uve­do­mu­ješ, aké hra­nice si pre­kro­čila, keď si bola sú­stre­dená na svoj cieľ, a keď si to uve­do­míš, veľmi ťa to mrzí. Ne­od­stri­huj ľudí od seba v čase, keď si za­nep­ráz­dnená.

Býk

Ak si na­ro­dená v tomto zna­mení, vieš, že si pri­veľmi štedrá. Ak máš na to pros­triedky a mož­nosti, po­mô­žeš ko­mu­koľ­vek. No mala by si si dá­vať po­zor na to, komu a ako po­mocnú ruku po­dá­vaš, aby si za dob­rotu ne­os­tala „na žob­rotu“.

Blí­ženci

Tvo­jou naj­kom­pli­ko­va­nej­šou vlast­nos­ťou je po­dá­va­nie in­for­má­cií, pre­tože máš na­raz veľa myš­lie­nok. Nie­kedy si v jed­nej vete do­ká­žeš sama pro­ti­re­čiť, a tak mý­liš osoby v tvo­jom okolí. V sku­toč­nosti však vi­díš jednu si­tu­áciu z via­ce­rých uhlov.

Rak

Zdáš sa byť kom­pli­ko­vaná, pre­tože tvoja ná­lada je ne­pred­ví­da­teľná. To cel­kom mä­tie ľudí, ktorí ťa dobre ne­poz­najú. Pre nich sú to zmeny ná­lad, no pre tvo­jich blíz­kych už známe si­tu­ácie. K svo­jim pria­te­ľom buď vo svo­jich po­ci­toch úp­rimná, a už ni­kdy sa ne­budú mu­sieť pri tebe cí­tiť zmä­tene.

Lev

Si ako kvet, ktorý po­tre­buje slnko a vodu – to je pre teba ľud­ská po­zor­nosť. Po­tre­bu­ješ dávku kom­pli­men­tov a bý­vaš se­be­stredná, takže ľu­dia ťa okam­žite po­va­žujú za ego­is­tickú a na­mys­lenú. Ak im uká­žeš svoje dobré a verné srdce, zís­kaš si sym­pa­tií viac.

Panna

Ako Panna chceš po­má­hať aj vtedy, keď sama ne­máš čas, takže ľu­dia sú z teba zmä­tení. Sľú­biš po­mocnú ruku, no har­mo­no­gram máš tak plný, že to ani nejde. Ne­dá­vaj ľu­ďom zby­točné ná­deje, rad­šej sa s nimi do­hodni na al­ter­na­tív­nych mož­nos­tiach.

Váhy

Svoje mož­nosti vždy zva­žu­ješ, no aj tak vý­sledné roz­hod­nu­tie sa zdá byť to naj­viac im­pul­zívne. Aj vec, ktorá sa pre iných zdá byť jed­no­du­chou voľ­bou je pre teba niečo ako de­mok­ra­tický pro­ces. Ne­hľa­daj vždy len to správne roz­hod­nu­tie, ale to, ktoré ti pri­ne­sie po­koj.

Škor­pión

Zdáš sa byť ta­jomná, no ty si len udr­žu­ješ svoje sú­kro­mie. Si cit­livá a nech­ceš, aby mal nie­kto nad te­bou moc vďaka tomu, že bude o tebe všetko ve­dieť. Av­šak, k ľu­ďom, ktorí ťa po­znajú me­siace by si ot­vo­re­nej­šia roz­hodne mala byť, inak o nich mô­žeš prísť.

Stre­lec

Si spo­lo­čen­ská a opti­mis­tická. Tak na­pl­nená ener­giou, zve­da­vos­ťou a hor­li­vos­ťou, až to ľudí desí. Majú po­cit, že ich tvoja prí­tom­nosť vy­šťa­vuje. Po­tre­bujú veľa tr­pez­li­vosti, aby zis­tili, že si len hľa­dáš vlstnú cestu k no­vej osob­nosti.

Ko­zo­ro­žec

Pra­cu­ješ tvrdo, no ne­dá­vaš na­javo, že to pri­náša aj ovo­cie. Ve­ríš len v od­meny za zá­sluhy, takže pre teba je to len spl­ne­nie cieľa. Ne­uve­do­mu­ješ si, že aj sa­motná cesta si za­slúži po­chvalu. Mo­ti­vá­ciou ne­musí byť vždy len cieľ, ale aj všetko to, čo ťa k nemu do­ve­die.

Vod­nár

Kvôli tvo­jej zve­da­vosti majú ľu­dia de­sivý po­cit, že ich po­znáš, aj keď ste sa ešte po­riadne ani ne­zo­zná­mili. Ako Vod­nár máš ra­dosť zo spoz­ná­va­nia no­vých ľudí a vy­mie­ňa­nia si in­for­má­cií. No pre iných je ne­prí­jemné, ak sa cí­tia akoby pod mik­ro­sko­pom. Pra­cuj na sku­toč­nom spoz­ná­vaní a ne­son­duj in­for­má­cie za chrb­tom.

Ryby

Ryby plá­vajú vo dvo­j­ici a tak to ob­čas vy­zerá aj s tvo­jou po­va­hou – ro­z­dvo­je­nou. Pre­fe­ru­ješ slo­bodu až kým ne­náj­deš nie­koho, s kým si ochotná sa usa­diť. Ak ti nie­kto pre­javí city, máš po­cit, akoby si ťa chcel chy­tiť do siete, no zá­ro­veň po tom tú­žiš. Pre­jav svoje sku­točné city, aby si uká­zala, že nie si ro­z­dvo­jená, iba máš vlastnú cestu.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre