Je to tak. Ži­vot, ktorý máme pre­bieha te­raz. V tejto se­kunde, mi­núte … Nie je to 10 ro­kov od te­raz, nie je to o 7 kíl do te­raz, nie je to ani o 4 ti­síc eur od te­raz. 

Jed­no­du­cho, je to LEN te­raz. 

Tak pro­sím ŽI. Uží­vaj si tento ži­vot na­plno ako mô­žeš, ži tak, ako by to bolo po­sled­ný­krát. Rob bláz­nov­stvá, vy­stúp z davu, ob­lie­kaj sa ex­tra­va­gan­tne, pre­farbi si vlasy na modro, maj svoj vlastný ná­zor na všetko čo sa ťa týka. Ak stret­neš nie­koho, kto ne­ladí s tvo­jou du­šou a srd­com, daj mu lásku, akú si za­slúži a po­šli ho ďa­lej. Ne­tráp sa ľuďmi, ktorí ťa ne­ná­vi­dia, oni tu budú stále.

unsp­lash.com

Za­me­raj sa však na ľudí, ktorí ťa mi­lujú. Ktorí sú tu pri tebe vždy, ktorí ťa majú radi, mi­lujú tvoj hu­mor. Tráv s nimi vše­tok voľný čas a rob to, čo ťa sku­točne baví. 

Neh­raj sa na ni­koho, kým nie si, udu­peš tak svoje pravé a je­di­nečné ja. Od­hoď masku, akú no­síš deň čo deň. Keď chceš, plač, vy­plač sa ako vlá­dzeš. Keď chceš, smej sa z pl­ných pľúc. Tan­cuj v daždi. Krá­čaj bosá po tráve, spie­vaj si slová pes­ni­čiek také, ako ich po­ču­ješ, nie také, aké sú. 

Niečo ne­pôjde podľa tvo­jich pred­stáv, ale to je v po­riadku. Všetko je v po­riadku.

No hlavne ži. Nájdi v sebe vá­šeň pre šport, va­re­nie, hudbu, ume­nie, pí­sa­nie, kul­túru … exis­tuje tak veľa mož­ností. 

unsp­lash.com

Ne­buď do­ko­nalá žena, akú chce spo­loč­nosť. Ne­maj do­ko­nalé miery, maj telo, s kto­rým bu­deš spo­kojná ty, nie iní ľu­dia. Buď ná­la­dová, pre­ja­vuj emó­cie, bo­juj za práva žien, buď roztr­žitá, buď dob­ro­družná, ot­vo­rená no­vým ve­ciam. Pre­tože tak bu­deš cí­tiť, že ži­ješ. Ad­re­na­lín ti bude v ži­lách ko­lo­vať na­miesto krvi.

Nájdi si svoju vlastnú de­fi­ní­ciu toho, ako žiť. 

No ne­za­sta­vuj sa, ne­vzdá­vaj to. Ve­rím ti. Ve­rím, že to do­tiah­neš ďa­ľeko. 

Tak ne­seď doma, ne­sle­duj Hry o tróny, ale choď o svoj trón bo­jo­vať. 

Vy­hráš. 

Komentáre