V dneš­nej dobe už je bežné, že ok­rem re­ál­neho ži­vota pre­ží­vame aj Ins­ta­gra­mový ži­vot. Na Ins­ta­grame vy­ze­ráme, že máme omnoho viac zá­bavy, než je ako je tomu v sku­toč­nosti a náš ranný avo­ká­dový to­ast je chut­nejší než čo­koľ­vek iné.

Nie­ktoré veci sa zdajú byť vy­tvo­rené len pre vy­fil­tro­vané zá­bery, nie pre bežný deň. Naj­viac sa to zrejme týka ob­le­če­nia. Sú kúsky, ktoré na fot­kách mi­lu­jeme, ale keď sa ich od­vá­žime no­siť na­ozaj, za­ne­chajú nás ne­schop­nými na­prí­klad zdvi­hnúť ruky, stáť rovno, či vy­ko­nať aký­koľ­vek po­hyb ok­rem pó­zo­va­nia a usmie­va­nia do ob­jek­tívu. Tu je nie­koľko ta­kých tren­dov:

  • Šatka uvia­zaná ako top

Šatka omo­taná okolo na­hého tela sa zdá byť skvelá  pre ho­rúce letné dni. Skús ju ale no­siť na ve­rej­nosti.  Stačí po­hyb, voľne za­tia­hnutý uzol, a mô­žeš od­ha­liť viac, než si za­mýš­ľala.

01

foto: ins­ta­gram

  • Kor­zet ako vr­chná časť

Uzná­vam, Kim K. vy­zerá na obálke po­sled­ného Vo­gue Aus­tra­lia, s kor­ze­tom za­tia­hnu­tým na voľ­nom tričku, na­ozaj dobre.  Ak nie si Kim K., v uli­ciach by si s ta­kýmto out­fi­tom zo­žala skôr udi­vené po­hľady, než po­tlesk.

02

foto: vo­gue

  • Top s od­ha­le­nými ra­me­nami

Ďalší letný look, ktorý je roz­ší­rený me­dzi fas­hion blog­germi.  Ak ale ne­plá­nu­ješ dr­žať ruky ne­us­tále vy­streté po­zdĺž tela,  bude ti skĺzať z ra­mien pri naj­men­šom po­hybe.

03

foto: ins­ta­gram

  • Zvo­nové ru­kávy

Pre­hnane dlhé ru­kávy, ktoré sa sme­rom dole roz­ši­rujú, na­vo­dzujú ten správny letný hip­pie po­cit. Za­budla som po­dot­knúť, že len na ins­ta­gra­mo­vých fot­kách. Väč­šina z nás by v nich vy­ze­rala ako keby sme si ob­liekli di­va­delný kos­tým.

04

foto: ins­ta­gram

  • Mini džín­sové šortky

Aj keď kra­tučké šortky sú na Ins­ta­grame hi­tom, v sku­toč­nosti  sú až prí­liš od­ha­ľu­júce.

05

  • De­ni­mový ove­ral

Alebo aj no­ha­vice na traky. Ich no­si­teľka na fot­kách pô­sobí bez­sta­rostne a šik. Os­tat­ným ale môžu evo­ko­vať det­ské časy na pies­ko­visku.

06

  • Kom­pli­ko­vané šaty

Naj­lep­šie také, ktoré vy­ze­rajú, že ich po­kope drží len nie­koľko šnú­rok. Vy­ze­rajú nád­herne, ale po­dobne ako vyš­šie spo­me­nuté trendy, je treba byť ne­us­tále v strehu, či ne­od­ha­ľujú, čo ne­majú.

07

 foto: se­cond­s­treet

Komentáre