Po­znáš to. Zase raz pod­ľah­neš ná­kup­nej ho­rúčke. Sad­neš si na se­dadlo a ve­zieš sa do­mov. Ten ča­ro­vný po­cit vzru­še­nia, ktorý vr­cho­lil vo chvíli, keď si za­po­čula píp­nuť svoju kre­ditku a niesla si si v ru­kách nový úlo­vok, už nie­kam zmi­zol. Vy­pa­ril sa. Bol to iba pr­chavý mo­ment, ktorý na­zý­vaš šťas­tím.  Ale toto nie je šťas­tie, moja milá.

Stalo sa ti niečo, čo v tebe vy­vo­lalo práz­dnotu. Keď si me­dzi ľuďmi vy­ze­ráš cel­kom spo­kojne, si usmiata a dobre na­la­dená. Av­šak, keď sa ocit­neš zrazu sama so se­bou, pre­pa­dáš dep­re­siám, či do­konca po­ci­tom úz­kosti. Sna­žíš sa tieto myš­lienky za­hnať, a tak na­ku­pu­ješ. Po­čas honby za tvo­jím vy­sne­ným kús­kom ne­mys­líš na nič iné, ako keby bola tvoja my­seľ za­tie­nená. No keď ho ko­nečne zís­kaš, si presne tam, kde si bola.

Nad­še­nie opadlo. Už to nie je niečo, po čom tú­žiš, ale len ďal­šia vec, ktorá ti za­berá miesto v skrini, alebo na po­ličke v kú­peľni. Ne­ga­tívne myš­lienky sú späť. A možno sú ešte sil­nej­šie, pre­tože sa k nim pri­dali vý­čitky. Vý­čitky, kvôli tomu, že na­ku­pu­ješ zby­toč­nosti. Vý­čitky, že si mi­nula ko­pec pe­ňazí, ktoré si mohla vy­užiť efek­tív­nej­šie.

Nie, šťas­tie takto sku­točne ne­vy­zerá.
soundthat3Foto: soundt­hat.tum­blr.com

Ne­bu­dem tu však te­raz po­le­mi­zo­vať o šťastí, pre­tože má veľa rôz­nych po­dôb. Rad­šej sa ťa spý­tam, prečo vlastne tr­píš práz­dno­tou. Skú­sila si sa tým za­obe­rať hl­b­šie? Hľa­dala si pravú pod­statu svojho prob­lému?
Ak nie, tak to as­poň vy­skú­šaj. A ak ju už dávno vieš, no na­priek tomu pod­lie­haš svo­jim po­vr­ch­ným roz­ma­rom, ktoré ťa v ko­neč­nom dô­sledku iba zne­po­ko­jujú, skús pe­niaze in­ves­to­vať inam.

Ces­tuj,  za­píš sa na ja­zy­kový kurz, za­čni čí­tať knihy, ktoré ti dajú lepší po­hľad na svet. Jed­no­du­cho, keď už raz chceš tvoje fi­nan­cie mi­núť, sprav to tak, aby to bolo pre teba pros­pešné. Je možné, že si to za­tiaľ ne­pos­trehla, ale k dis­po­zí­cií máš množ­stvo spô­so­bov, s kto­rými mô­žeš svoju práz­dnotu vy­pl­niť, často aj grá­tis! Uži si svoj voľný čas na­plno spolu s pria­teľmi, po­čú­vaj prí­jemnú hudbu, vy­chut­ná­vaj si všetko, čo máš na­vô­kol.

Pe­niaze ti síce môžu po­môcť, no v pr­vom rade mu­síš za­čať od seba, a to fi­nan­cie za­ria­diť ne­ve­dia, ne­vyk­ryjú tvoju práz­dnotu. O niečo po­dobné sa mô­žeš po­kú­siť iba ty sama. Ne­vra­vím, že sa ne­máš o seba sta­rať, to nie, ale pre­pl­nený šat­ník ťa šťast­nou ne­spraví. Rie­še­nie by si mala hľa­dať nie­kde inde.

Ti­tulná foto: soundt­hat.tum­blr.com

Komentáre