Máme pre vás dnes krásne správy. Po 2 me­sia­coch hla­so­va­nia ste roz­hodli o ví­ťa­zovi sú­ťaže FIT LE­A­DER.

 Boli by ste po­ve­dali, že to zbehne tak rýchlo? Každý týž­deň ste mali mož­nosť ude­liť 5 hla­sov a roz­hod­núť, kto získa pre­stížne oce­ne­nie naj­lepší tré­ner na Slo­ven­sku. Roz­ho­do­vala aj od­borná po­rota a vy­brala sku­točne tých naj­lep­ších.

 

Veď po­súďte sami:

V ka­te­gó­rii IN­DI­VI­DU­ÁLNY TRÉ­NER zís­kali:

  1. miesto – Bra­ni­slav Lo­botka
  2. miesto – Mo­nika Lu­da­sová
  3. miesto – Ra­do­slav Ca­búk

    fit­le­a­der.sk

V ka­te­gó­rii SKU­PI­NOVÝ TRÉ­NER zís­kali:

  1. miesto – Zu­zana Biel
  2. miesto – Zora Ochod­nícka
  3. miesto – Bra­ni­slav Lo­botka

V ka­te­gó­rii ČLÁ­NOK zís­kala pr­ven­stvo Zu­zana Ze­me­nova.

V ka­te­gó­rii VI­DEO sa stal ví­ťa­zom Mi­chal Pa­taky.

Naj­väč­ším prek­va­pe­ním bolo ví­ťazs­tvo v ka­te­gó­rii FOTO, kde si zís­kal srd­cia po­rot­cov Mar­tin Ši­mora ako di­voká karta.

Sú­ťaž FIT LE­A­DER, kto­rej hlav­ným cie­ľom je po­má­hať tréne­rom bola takto úžasná len a len vďaka vám. A práve vďaka vám a va­šim hla­som sa stala ví­ťaz­kou ve­rej­nosti Zu­zana Ze­me­nova 🙂

Všet­kým tré­ne­rom sr­dečne gra­tu­lu­jeme.

Ak ste me­dzi ví­ťazmi ne­našli svojho tré­nera, ale mys­líte si, že by si za­slú­žil oce­ne­nie FIT LE­A­DER, tak nám o ňom dajte ve­dieť na email [email protected]­le­a­der.sk.

Viac než 24 000 hla­su­jú­cich a 34 od­bor­ných po­rot­cov vy­brali ví­ťa­zov pr­vého roč­níka je­di­neč­nej sú­ťaže FIT LE­A­DER, oce­ňu­jú­cej naj­lep­ších tré­ne­rov.

Komentáre