Každý vie, že voda je ži­votne dô­le­žitá pre kaž­dého z nás. Po­tre­buje ju každá bunka a každý or­gán v na­šom tele. Bez vody to proste nejde. No čo sa stane ak prí­jem vody stroj­ná­so­bíš?

Ak bu­deš piť len veľa čis­tej vody a žiadne sla­dené ná­poje, môžu sa s tvo­jím te­lom stať ne­ča­kané veci. Zo za­čiatku to možno ne­bude jed­no­du­ché, no až za­re­gis­tru­ješ prvé zmeny na svo­jom tele, ne­bu­deš s tým ve­dieť pre­stať.

Tvoje du­ševné zmýš­ľa­nie a kre­a­ti­vita prudko stúpnu 

Bude to najmä vďaka zrých­le­nej čin­nosti mozgu. Mo­zog “žije” z kys­líka a keďže sa ho vo vode na­chá­dza viac než dosť, za­čne pra­co­vať rých­lej­šie. Mimo iného bu­deš múd­rejší, rých­lejši a ve­selší.

Tvoji ro­ves­níci budú vy­ze­rať star­šie ako ty

Alebo ty bu­deš vy­ze­rať mlad­šie. Voda to­tiž vý­razne hyd­ra­tuje po­kožku, ktorá sa vďaka tomu viac na­pne a bude pruž­nej­šia. Všetky vrásky a aj kruhy pod očami jed­no­du­cho zmiznú.

V jed­nom z člán­kov v Daily Mail pí­sali o 42-roč­nej žene, ktorá si vzala do hlavy, že by chcela vy­ze­rať mi­ni­málne o 10 ro­kov mlad­šie. Roz­hodla sa teda, že bude piť len čistú vodu – pres­nej­šie 3 litre vody na deň, po dobu jed­ného me­siaca. Ne­pre­šiel ani celý me­siac a spo­mí­naná žena nie­lenže vy­ze­rala mlad­šie a kraj­šie, ale zba­vila sa do­konca aj čas­tých mig­rén a prob­lé­mov s trá­ve­ním.

“Ne­mô­žem uve­riť, že to čo vi­dím v zrkadle som na­ozaj ja. Vy­ze­rám ako úplne iná žena. Moje kruhy pod očami sú preč a na tvári ne­mám už žiadne škvrny či vy­rážky. Tiež sa cí­tim omnoho vi­tál­nej­šie a ur­čite som aj schudla.” 

Tvoja imu­nita bude sil­nej­šia

Exis­tuje po­re­kadlo, že voda je na­jú­či­nejší a naj­sil­nejší liek. A to po­re­kadlo ne­exis­tuje len tak! Voda sa správa ako “čis­tička” a od­vá­dza vše­tok od­pad z tela von. Tak­tiež zlep­šuje fun­kciu pe­čene a ob­li­čiek, ktoré eli­mi­nujú ob­sah to­xic­kých lá­tok v krvi. Do­sta­točná spot­reba vody tiež ne­ut­ra­li­zuje pH hla­dinu a za­brá­ňuje tvorbe ob­lič­ko­vých ka­me­ňov.

Bu­deš mať sil­nej­šie srdce

Do­sta­toč­ným pit­ným re­ži­mom za­brá­niš tvorbe krv­ných zra­ze­nín. Voda mimo iného vy­rov­náva krvný tlak a zlep­šuje čin­nosť srdca. Ho­vorí sa, že po­hár vody každý ve­čer pred spa­ním slúži ako pre­ven­cia pred in­far­ktom, či moz­go­vou prí­ho­dou. Ča­so­pis “The Ame­ri­can Jour­nal of Epi­de­mi­ology” zve­rej­nil in­for­má­ciu, že ľu­dia, ktorí vy­pijú denne viac ako 5 po­há­rov vody, majú až o 45% väč­šiu šancu na dl­hší ži­vot.

Tvoje kosti budú sil­nej­šie

Vďaka vode sa pro­du­kuje väč­šie množ­stvo ma­ziva v kĺboch a preto bude aj v sta­robe tvoj po­hyb jed­no­du­chý a bez bo­lesti.

Schud­neš

Pi­tím vody si zrých­liš trá­ve­nie a tým za­brá­niš aj ukla­da­niu pre­by­toč­ných tu­kov. Ak tej vody vy­pi­ješ viac, na­stane u teba po­cit sý­tosti a po­stu­pom času sa ti kon­zu­mo­va­ním men­šieho množ­stva jedla zmenší ža­lú­dok. Pi­tím v ran­ných ho­di­nách vieš zrých­liť tvoj me­ta­bo­liz­mus až o 24%.

Aj ty si vy­smä­dol?

elite-daily-Lumina-800x400foto: eli­te­daily

zdroj: ve­de­lis­teze.sk, ti­tulná foto: eli­te­daily

Komentáre