Pre­mýš­ľaš nad sprá­vami, ktoré si mu po­slala. Pre­mýš­ľaš nad tým, aké fo­to­gra­fie si v po­sled­nom čase zdie­ľala. Pre­mýš­ľaš o všet­kom, čo ho­vo­ríš a čo ro­bíš, pre­tože tak veľa mu­žov ťa už pod­viedlo. Uve­do­mili si, že máš zá­u­jem, že ťa už na­mo­tali. Po­tom sa oto­čili, po­ve­dali, že nie sú pri­pra­vení na vzťah, žev­raj hľa­dajú len zá­bavu a od­išli. Je ti to známe?

Preto ne­cheš ro­biť unáh­lené zá­very. Bo­jíš sa, že uro­bíš niečo zle. Bo­jíš sa, že si s ním vy­tvo­ríš bu­dúc­nosť a on po­tom od­íde. Pre­mýš­ľaš nad všet­kým, pre­tože sa bo­jíš, že o teba ne­bude mať hl­bší zá­u­jem.

Pre­mýš­ľaš, pre­tože je ťažké čí­tať mu­žov, ktorí od­mie­tajú po­ve­dať ako sa cí­tia.

Pre­mýš­ľaš, pre­tože ti bolo v mi­nu­losti ub­lí­žené a nie si pri­pra­vená na to, aby sa to stalo znovu.

Sna­žíš sa chrá­niť samú seba a preto pre­mýš­ľaš o všet­kých mož­ných scé­na­roch. Mu­síš mať však ot­vo­renú my­seľ. Av­šak, ani tá ti ne­zab­ráni pre­mýš­ľať.

Pre­mýš­ľaš do­konca o tom, aké slová máš zvo­liť vo va­šej kon­ver­zá­cii, pre­tože nech­ceš vy­ze­rať prí­liš hor­livo, prí­liš zú­falo, ale zá­ro­veň nech­ceš vy­ze­rať, že o neho ne­máš zá­u­jem.

Pre­mýš­ľaš nad tým, čo si ob­le­čieš, keď idete spolu von. Nech­ceš vy­ze­rať tak, akoby si sa sna­žila prí­liš veľa, ale nech­ceš vy­ze­rať ani tak, akoby si sa o seba vô­bec ne­sta­rala.

Pre­mýš­ľaš nad tým, čo uve­rej­níš na svo­jom fa­ce­bo­oku, pre­tože nech­ceš, až ťa súdi pred­tým, než ťa spozná bliž­šie.

Chá­peš však, že flir­to­va­nie je veľmi krehké. Chá­peš, že by sta­čila aj jedna malá ne­vinná po­známka a už by o teba ne­mu­sel mať zá­u­jem. Tá malá chyba by ťa stála (možno) ďalší vzťah.

Že­láš si, aby mo­hol byť pri tebe, ale zá­ro­veň máš strach, že ho od seba odo­že­nieš. Sna­žíš sa preto od­ha­liť do­sta­tok svo­jej duše, aby si ho stále zau­jí­mala.

Uve­do­mu­ješ si, že pre­mýš­ľaš veľa. Veľa o tom, čo všetko uro­bíš, ak sa jedná o neho. Tak veľmi rada by si po­slúchla rady pria­te­ľov a as­poň na malý mo­ment ne­vní­mala svoje vnútro, no ne­mô­žeš.

Si pri­pra­vená pre­mýš­ľať a ro­biť to naj­lep­šie, ako vieš.

Ale… čo je po­tom tá zlá vec?

Ko­niec kon­cov, aký je dô­vod, prečo pre­mýš­ľaš nad všet­kým, čo sa stalo? Pre­tože sa o neho sku­točne zau­jí­maš. Pre­tože ti na ňom sku­točne zá­leží.

Máš ob­rov­ské srdce, ktoré mi­luje veľmi hl­boko a váš­nivo.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre