Máš za se­bou ťažký tré­ning nôh a všetko, čo chceš, je le­žať a nič ne­ro­biť. Bo­lia ťa lýtka, pá­lia stehná. Je ľahké se­dieť a nič ne­ro­biť, no pred opti­málnu re­ge­ne­rá­ciu je lep­šia ľahká ak­ti­vita. Čo je teda naj­lep­šia voľba? Beh? Bi­cy­kel?

Nie, je to chô­dza.

Mys­líš, že po­jem „roz­cho­diť to“ vzni­kol ná­ho­dou? Pre­chádzka je skve­lým spô­so­bom, ako na­kop­núť cir­ku­lá­ciu v spod­nej časti tela. No to nie je je­diný be­ne­fit. Chô­dza je jedna z naj­lep­ších vecí, ktoré pre seba mô­žeš uro­biť.

Ho­dinka – dve chô­dze, nie­koľ­ko­krát týž­denne, je per­fekt­nou kom­bi­ná­ciou pre nie­koho, kto dvíha váhy, no zá­ro­veň chce aj spá­liť tro­chu tuku. Po tré­ningu nôh si za­be­háš asi ťažko. Ak tomu chceš pri­dať, prejdi sa do kopca a vý­sledky budú ešte lep­šie.

redd-angelo-14423

unsp­lash.com

Nie je to ale len o fy­zičke, chô­dza je snáď naj­lepší spô­sob, ako sa zba­viť stresu. Keď som smutný, vy­rá­žam na pre­chádzku a moja frus­trá­cia opadne. Je to ako me­di­tá­cia. Len pro­sím, mo­bil ne­chaj vážne doma.

V dneš­nom svete ne­máme prí­liš veľa pries­toru ve­no­vať sa vlast­ným myš­lien­kam, preto je pre­chádzka skve­lým spô­so­bom, ako tento čas zís­kať. Čím dl­h­šia pre­chádzka, tým hod­not­nej­šie myš­lienky pri­chá­dzajú.

Pre­chádzky sú tiež skve­lým spô­so­bom, ako trá­viť čas s tými, kto­rých máš rada. Prečo by si mala ísť na rande zase na kávu, keď sa mô­žete prejsť a ve­no­vať spoz­ná­va­niu je­den dru­hého? Na vzdu­chu to bude pod­statne prí­jem­nej­šia skú­se­nosť, ako se­dieť oproti sebe a klásť si nudné otázky.

Chô­dza je naj­star­šie cvi­če­nie, no jej be­ne­fity sú ob­rov­ské. Ne­pod­ce­ňuj ju a vy­raz na pre­chádzku. Po­ďa­kuje sa ti telo, po­ďa­kuje sa ti aj my­seľ.

Komentáre