Alebo by ti ne­mali chý­bať. 

1. Ko­ko­sový olej

Ča­ro­vný olej, ktorý náj­deš ako v ku­chyni, tak v kú­peľni. Nie­len, že má ľú­bivú vôňu, je zdravý, prí­rodný, ale je aj ne­uve­ri­teľne uni­ver­zálny. Oce­nia ho tvoje vlasy, ak ho po­u­ži­ješ ako kon­di­ci­onér alebo ako prí­mes do do­má­cej masky na vlasy. Vlasy sa budú ľah­šie roz­če­sá­vať, budú zdrav­šie a pev­nej­šie. Na tvári zas po­máha re­du­ko­vať akné. Ak ti stále ne­sta­čili pádne dô­vody, po­viem ti ta­jom­stvo, že na­po­máha od­stra­ňo­vať žen­skú ce­lu­li­tídu.Processed with VSCOcam with a1 preset

2. MARK

Ce­lým me­nom MARK Cof­fee Sc­rub je láska na prvý do­tyk. Ká­vový pí­ling je vhodný na roz­maz­ná­va­nie tvo­jej po­kožky, kto­rej dodá svieži ná­dych aj v zim­nom ob­dobí. Vhodný je na celé telo, prob­le­ma­tické par­tie, ale aj na tvár. Jeho čisto prí­rodné zlo­že­nie, ťa očarí. Po­kožku po sebe za­ne­chá ne­uve­ri­teľne hladkú a hlavne zdravú. Aj preto má vo­de­odolný ba­lí­ček MARKA pop­redné miesto v kú­peľni.

MARK-a kú­piš naj­vý­hod­nej­šie TU! 

1_

3. Pena do kú­peľa

Každá jedna, by sme si mali ve­dieť uro­biť chvíľu iba pre seba. Pena do kú­peľa je ide­álny ini­ciá­tor re­laxu, od­dy­chu a chvíľ­ko­vého vy­pnu­tia mysle. Ho­rúci kú­peľ s aro­ma­tic­kou vô­ňou ťa uvoľní a na­ladí aj po stre­su­jú­com dni v chlad­nom, ne­prí­jem­nom po­časí. A na­po­kon nie je ide­ál­nej­šie miesto na zmá­ča­nie strán ob­ľú­be­nej knihy, ako vo vani pl­nej peny.

 

4. Su­chý šam­pón

Je do­slova náš šam­pión a zá­chranca, v rých­lej úp­rave vla­sov. Je hek­tický stre­su­júci deň po­čas, kto­rého sa na­be­háš a tvoja hriva do­stane nie prí­liš prí­ťaž­livý vzhľad mast­ných vla­sov. Do ve­čer­ného stret­nu­tia s bu­dú­cim ot­com tvo­jich detí zo­stáva ne­celá ho­dinka a na­ozaj si vlasy ne­stí­haš umyť. Vtedy ťa na po­ličke v kú­peľni bude oča­ká­vať on. Vhodný je aj ako prvá po­moc na ces­to­va­nie, vý­lety a letné fes­ti­valy.

4

5. Čierne čis­tiace mydlo

Po­sledný pro­dukt je opäť z ob­lasti prí­rod­nej koz­me­tiky, ktorý v kú­peľni jed­no­du­cho musí byť. Ide mydlo s ak­tív­nym uhlím, ktoré nie je zau­jí­mavé len ta­jom­nou far­bou ale aj svo­jimi účin­kami. Pleť čistí, de­to­xi­kuje, od­stra­ňuje ne­čis­toty, vy­rážky a ošet­ruje akné. Účinná zbraň proti mast­nej a prob­le­ma­tic­kej pleti.

A akí sú tvoji po­moc­níci v kú­peľni z ob­lasti koz­me­tiky, na kto­rých ne­dáš do­pus­tiť? Po­deľ sa s nami so svo­jimi vy­chy­táv­kami v ko­men­tá­roch.


pho­tos: pin­te­rest

co­ver foto: pin­te­rest/insta: ma­ke­up­by­lu­cid

Komentáre