Nie vždy sa správa do­ko­nalo a ob­čas ťa riadne vy­táča, no, pop­ravde, pre teba je do­ko­nalý. Reč je o ňom – “iba ka­ma­rát”/ka­ma­rát/pria­teľ/fra­jer/muž tvojho ži­vota. Má na­ro­de­niny či me­niny a možno sa ne­úp­rosne blíži vaše prvé spo­ločné vý­ro­čie. Alebo chceš byť len su­per pria­teľka, ktorá mu vy­ča­ruje ši­roký úsmev na tvári? Hoci ne­vieš, ako presne. Od toho sme tu my – aby sme ťa za­chrá­nili!

V na­sle­du­jú­cich ti­poch možno náj­deš to pravé ore­chové a správnu in­špi­rá­ciu pre tvojho vy­vo­le­ného.

A čo tak ad­re­na­lín?

Si jedna z tých žien ma­júca po svo­jom boku po­lo­vičku, ktorá ne­vie ob­se­dieť na za­dku? Je ťažké zau­jať ho a vy­ra­ziť mu nie­čím špe­ciál­nym dych? Ta­ké­muto typu muža od­po­rú­čame da­ro­vať kú­sok ad­re­na­línu – malý zá­ži­tok. Po­u­kaz na jazdu v jeho vy­sní­va­nom au­tíčku (áno, každý muž má ne­jaké auto, ktoré si ne­môže do­vo­liť – za­tiaľ), skok s pa­dá­kom, bungge jum­ping alebo per­ma­nentka na kru­hový tré­ning, nech sa po­riadne zničí. Jed­no­du­cho, aká­koľ­vek ak­ti­vita, ktorá mu rozp­rúdi krv v ži­lách je ví­taná!

58b8af1369d41ba3896111be1a19a76c

zdroj: pin­te­rest.com

Nie­len koz­me­tika – MARK for HIM af­ter GYM

Vážne da­ro­vať pria­te­ľovi sor­ti­ment z kú­peľne? VÁŽNE! A to – MARKA! Prí­rodný ká­vový pí­ling už dávno nie je mi­lá­či­kom iba nás, žien. Do­praj aj jemu po­cit roz­maz­ná­va­nia po­kožky po ťaž­kom tré­ningu, po ne­ko­nečne dl­hej po­rade alebo iba po “zlom” úmor­nom dni. Prí­rodné zložky pí­lingu ošet­rujú a re­ge­ne­rujú po­kožku. Za­ru­čený vý­sle­dok ocení nie­len on, ale hlavne ty. Pop­rí­pade sa k ta­ké­muto kú­peľu mô­žeš ini­cia­tívne pri­dať. Vieme, že bude nad­šený.

_02

zdroj: marksc­rub.com

Spo­ločná chvíľa

Práve sa blíži kon­cert jeho ob­ľú­be­nej ka­pely či spe­váka. Do pre­daja sa po­maly, ale isto po­nú­kajú lís­tky na letné hu­dobné fes­ti­valy. Možno ešte ne­bol po­riadne v di­vadle a možno je to práve ten typ, ktorý ocení prí­jemný pod­nik, dobré pivo a stand-up vy­stú­pe­nie. Kaž­do­pádne, rie­še­ním je niečo pre vás oboch vo dvo­j­ici. Na­plá­no­vať vý­let, po­du­ja­tie, jed­no­du­cho, spra­viť mu prí­jemný ve­čer s te­bou.

Cozy-Engagement-Photo-Shoot-Loft

zdroj: pin­te­rest.com

Láska ide cez ža­lú­dok

Sú­čas­ťou pek­ného prí­jem­ného ve­čera by malo byť/MUSÍ byť jedlo. Áno, po­zvať ho na ve­čeru je síce rie­še­nie, ale čo keby si uká­zala svoje ku­li­nár­ske schop­nosti ty? Na nete je kopa re­cep­tov, podľa kto­rých pri­pra­víš chutné jedlo (jeho ob­ľú­bené) bez strát v ku­chyni. Ak to bude si­tu­ácia vy­ža­do­vať, maj mamu na te­le­fóne. Ak mu uva­ríš ve­čeru, bude vi­dieť, že nie si len do voza, ale aj do koča. A ak to aj ne­vyjde podľa pred­stáv, stále mô­žeš uká­zať dô­vtip a s po­ko­jom An­gli­čana ob­jed­nať pizzu.

27807556b50048419e268f3e9e50d0c0

zdroj: pin­te­rest.com

Pre teba aj pre neho

To, že má svia­tok, sa ráta, ale čo tak kú­piť a ob­da­ro­vať seba? Niečo, čo on po­tom môže oce­niť, te­šiť sa z toho a ne­chať na tom oči? Máme na mysli pekný a jed­no­du­chý kom­plet spod­nej bie­lizne. Mód­nym hi­tom sú te­raz jemné ne­vys­tu­žené pod­pr­senky s rôz­nymi ap­li­ká­ciami. Čipka, kvety, trans­pa­rentné ma­te­riály. Nič prí­liš vul­gárne. Ktorý muž by sa ne­po­te­šil, že si jeho pria­teľka takto uro­bila ra­dosť na jeho svia­tok!

_01

zdroj: pin­te­rest.com

 

Komentáre