Čo tak jemné pa­la­cin­kové cesto s prí­chu­ťou kávy a Ama­retta vrstvené skve­lým kré­mom z mas­car­pone a žĺt­kov? 🙂IMG_0003-1200x1800_c

Pa­la­cin­kové cesto: (cca 26 pa­la­ci­niek s prie­me­rom 15 cm)

 • 450 ml pl­no­tuč­ného mlieka
 • 50 ml mand­ľo­vého li­kéru Ama­retto
 • 2 väč­šie po­liev­kové ly­žice kva­lit­nej ins­tant­nej kávy
 • 3 celé vaj­cia (veľ. L)
 • 50 g roz­pus­te­ného vlaž­ného masla
 • 30 g kryš­tá­lo­vého cukru
 • 230 g hlad­kej múky
 • 1/3 ča­jo­vej ly­žičky sóda bi­kar­bóny
 • štipka soli

 

Krém:

 • 3 žĺtky
 • 2 ba­líčky va­nil­ko­vého cukru
 • 150 g kru­pi­co­vého cukru
 • 375 g mas­car­pone
 • 1 malá po­liev­ková ly­žica mand­ľo­vého li­kéru Ama­retto

 

Os­tatné:

 • vy­šľa­haná šľa­hačka, čo­ko­lá­dové hob­liny, ho­land­ské ka­kao na de­ko­rá­ciu
 • Pri­pra­víme si vo­ňavé cesto na pa­la­cinky, ktoré bude mať krásny ká­vový od­tieň. Od­me­rajte si 450 ml mlieka a z neho pri­bližne 100 ml od­lejte. Zo­hrejte ho, aby bolo teplé, nie vriace a pri­dajte doň kávu, aby sa roz­pus­tila.
 • Bu­deme po­tre­bo­vať stredne veľkú misku, do nej dajte čisté mlieko, ká­vové mlieko, Ama­retto, cu­kor, va­jíčka, roz­pus­tené vlažné maslo a štipku soli…všetko si mi­nútku-dve pre­šľa­hajte šľa­ha­čom na niž­ších otáč­kach.
 • V dru­hej miske si zmie­šajte múku a sódu bi­kar­bónu. Po­maly pri­lie­vajte mliečnu zmes a šľa­hajte šľa­ha­čom. Ak by sa vám ná­ho­dou uro­bili hrudky, proste to pre­ceďte cez sitko a ide sa ďa­lej, žiadna tra­gé­dia.
 • My sme piekli na ma­lej pan­vičke, lebo sme chceli tortu čo naj­vyš­šiu. Iba pred­tým ako upe­čiete prvú pa­la­cinku, šup­nite si kúš­tik masla na pan­vicu a po­tom už žiadny tuk pri­dá­vať ne­treba, cesto ho ob­sa­huje dosť. Sa­moz­rejme pečte na pa­la­cin­kárni s ne­priľ­na­vým po­vr­chom a skúste čo naj­ten­šie, pa­la­cinky hrubé ako po­došva, to nie je ono.
 • Keď už ste do­siahli pa­la­cin­kový Eve­rest, ne­chajte ich pekne chlad­núť na iz­bovú tep­lotu a za­tiaľ sa pus­tíme do jed­no­du­chého, ale o to lep­šieho krému.
 • Žĺtky, va­nil­káč a kru­pi­cový cu­kor si vsoťte do misky a na naj­vyš­ších otáč­kach pár mi­nút šľa­hajte do svet­lunko žl­tej peny.
 • Mas­car­pone pri­mie­šajte zľahka, ručne, va­reš­kou…a na­ko­niec trošku Ama­retta. Ak by sa vám ale krém zdal redší, rad­šej ho vy­ne­chajte, pre­tože nie je mas­car­pone ako mas­car­pone, nie­ktoré ľúbi pus­tiť vodu.
 • A te­raz už žiadna veda, pa­la­cinky vrstvite kré­mom a na­ko­niec mô­žete tortu do­zdo­biť hore šľa­hač­kou, prí­padne čo­ko­lá­do­vými hob­lin­kami a po­sy­pať ka­kaom ako sa na ti­ra­misu patrí.

Ak máš chuť na inú ma­škrtu alebo ťa zau­jíma, kto sú ši­kovné St(v)ory z ku­chyne, nav­štív ich blog http://stvo­ryz­ku­chyne.com

IMG_0016-1200x1800_c

Komentáre