Dnes už majú vrásky na čele a trasú sa im ruky. Už dávno sa ne­môžu pý­šiť hus­tými vlasmi či krás­nou po­sta­vou. Mno­ho­krát ho­vo­ria len tak do vetra, pletú si naše mená s me­nami na­šich sú­ro­den­cov a v očiach sa im zračí smú­tok.

Už sa ne­smejú tak, ako na fo­to­gra­fiách z mla­dosti. No v ich po­hľade je omnoho viac. Sú tam všetky tie skú­se­nosti, ktoré po­zbie­rali. Po­kora, s kto­rou sa na­učili žiť a ra­dosť, ktorú sa na­učili na­chá­dzať aj v ma­lič­kos­tiach. Takí sú naši starkí… 

Sú to tí ľu­dia, ktorí ni­kdy ne­za­budnú na naše na­ro­de­niny. Ktorí nás ne­pus­tia von hlad­ných, a ktorí nám chcú za­šiť roz­tr­hané no­ha­vice. Ale sú to tiež oni, ktorí nás od­ma­lička roz­maz­ná­vali, a ku kto­rým sme sa cho­dili ukrý­vať. A hoci sú dnes slabí, často una­vení a možno sa nám zdajú bez elánu, tak pred rokmi to bolo úplne inak. Ich ži­vot bol v mno­hých sme­roch ve­ľa­krát zau­jí­ma­vejší ako ten náš. 

Ne­ve­ríš? Tak si po­zri na­sle­du­júce fo­to­gra­fie.

#1 Fo­to­gra­fia sta­rej mamy z roku 1940

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

zdroj: bo­red­panda.com
#2 Pra­pras­tarý otec dá­val lek­cie hry na husle veľ­kému Eins­te­i­novi

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

zdroj: bo­red­panda.com
#3 Fo­to­gra­fia za­chy­tá­va­júca sta­rého otca ako opúšťa lie­tadlo, ktoré „nú­dzovo pri­stálo“ 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#4 Fo­to­gra­fia sta­rej mamy a troch koz­mo­nau­tov z roku 1959

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#5 Už v roku 1960 ve­deli starí ro­di­čia, čo je to Mir­ror Sel­fie

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

zdroj: bo­red­panda.com
#6 Fotka z roku 1960 – starý otec s no­vým do­má­cim mi­lá­či­kom 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#7 Starký si proste ve­del vy­be­rať ka­mo­šov…

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#8 Žeby ve­del dedo lie­tať? (rok 1930)

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#9 So sta­rou ma­mou sa ne­mohlo za­hrá­vať… (1910, Se­verná Da­kota)

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#10 Fo­to­gra­fia, ktorá uka­zuje, akoby mali vy­ze­rať sku­toční muži 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#11 Starý otec mal vždy zmy­sel pre hu­mor

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#12 Ten zmy­sel pre hu­mor… Neopúš­ťal ho ani po­čas dru­hej sve­to­vej vojny

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#13 Pra pra pra pras­tarý otec vy­ze­ral na­ozaj ne­bez­pečne (okolo roku 1860)

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

zdroj: bo­red­panda.com
#14 Dedo bol kú­zel­ník (1940)

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

#15 Moja babka na krídle lie­tadla

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

Zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre