A dosť! Práve te­raz, v tejto chvíli na­stal čas za­čať niečo ro­biť.

Na­stal čas uro­biť to, čoho sa bo­jíš. To, čo si do­te­raz od­kla­dala na ne­skôr. Lep­šiu chvíľu ne­náj­deš. Ide­álna chvíľa je práve te­raz a to vždy. Ak to na­ozaj chceš, tak si to vezmi!

unsp­lash.com


Máš strach? Tak to asi za niečo stojí. Pre­ko­naj ho! Pre­ko­naj sama seba.

Je to moc ťažké? Keby to ne­bolo ťažké, ro­bil by to každý.

Bo­jíš sa ho oslo­viť? Urob to. Tre­bárs to vy­jde, treba nie. Ale bu­deš si istá.

Chceš skon­čiť s prá­cou? Do toho. Nájdi si niečo, čo ťa bude ba­viť a na­pĺňať.

Ces­to­va­nie? Mám po­cit, že to ne­znie zle. Kúp si le­tenku, ces­tovný lís­tok, choď sto­pom. Hlavne to urob.

unsp­lash.com

Rob všetky tie vecí, ktoré ťa de­sia, pre­tože tie za to stoja.

Ne­skôr bu­deš ľu­to­vať tie veci, ktoré si ne­uro­bila, ako tie, ktoré si uro­bila. Práve táto chvíľa môže v tvo­jom ži­vote niečo zme­niť, ale to ne­zis­tíš, ak to ne­vys­kú­šaš!

Čo ty na to? Ideš do toho so mnou?

Buď lep­šia ako včera, urob niečo pre seba. Zmenu. Buď svo­jou lep­šou ver­ziou.

Ne­ne­chaj v sebe vy­has­núť is­kru. Za­že­hnať pla­meň.

unsp­lash.com

Ukáž všet­kým, ktorí tvr­dia, že to nejde, pravý opak. Oni sú­dia len podľa toho, čo do­ká­zali oni. Ukáž im svoju silu.

Strach je opráv­nený, je na­šou sú­čas­ťou, ale ni­kdy ne­smie mať roz­ho­du­júce slovo. Na­opak.

Ži ži­vot aký chceš ty. Ni­kto iný. Ty!

Ži tak, ako ni­kto iný pred te­bou.

Komentáre