Ach. Možno mi ani ne­uve­ríš. Aj po tom dl­hom od­lú­čení, si stále mo­jím prin­com. Pre­šlo toľko dní, týž­dňov, me­sia­cov..od­kedy som na­po­sledy cí­tila tvoje ob­ja­tie. Teba. Chý­baš mi. Cí­tim to každú se­kundu. Tú práz­dnotu, akoby som bola na dne prie­pasti. Dala by som čo­koľ­vek zato, aby som vi­dela tvoje oči, ktoré sa na mňa po­ze­rajú tak ako pred­tým. Tvoje pery, ktoré sa na mňa usmie­vajú. Tvoj hlas, tvoj krásny, zvodný hlas, keď šep­káš moje meno. Tvoje ruky, ktoré ma dr­žia pevne v ob­jatí.

tumblr_njaggc0cpr1tiyj7vo1_500

foto: tum­blr.com

Nie­kedy si kla­diem otázku, či sa to všetko na­ozaj stalo? Či to ne­bol len sen. Ako je možné, že tu už nie si? Ako si sa mi mo­hol tak veľmi  vzdia­liť? Ja a ty. Bon­nie a Clyde pa­mä­táš? Na na­šom os­trove, pri zo­tmení, nahý, v ob­jatí, s Jac­kom a ci­gou v ruke. Nie ne­mo­hol to byť sen. Bola to sku­toč­nosť, taká krásna. Keď svet pat­ril nám a ži­vot na­okolo sa za­sta­vil. Keď sme cho­dili spať ráno o 7 to­tálne una­vený dl­hými roz­ho­vormi, lás­kou, tan­com..snami. Naše plány, vý­lety, do­vo­lenky, ži­vot.

Kde sme te­raz? Ty tam a ja tu. Ako ti je? Ako te­raz ži­ješ? Na­šiel si nie­koho s kým sní­vaš na­miesto mňa? Komu te­raz zo­hrie­vaš pe­rinu a ho­vo­ríš mu, že je stu­dený ako žaba? Ku­pu­ješ ešte ne­so­lené ara­šidy? Pre koho? Kto ti spí na ra­mene? A komu ráno va­ríš kávu? Komu patrí prvá správa na Vi­beri ,,Ako sa má moja prin­cezná?,, Na­hra­dil si moje miesto v tvo­jom ži­vote?

Pre­tože ja nie. Nieže by som nech­cela. Veľmi tú­žim po láske. Ale..

tumblr_oh5wu6e1o11qifn2ao1_1280

foto: na­po­le­on­four.com

Ne­mô­žem. Chá­peš? Nedá sa. Ni­kto nieje ako ty. Pri ni­kom mi srdce ne­bije ako pri tebe. Pri ni­kom inom sa mi ne­roz­trasú ko­lená a ne­lie­tajú mi mo­týle v bru­chu. Pri ni­kom sa ne­cí­tim ako pri tebe. Nech­cem, aby nie­kto iný boz­ká­val moje pery, veď sú predsa tvoje. Ne­mô­žem do­vo­liť, aby moje ruky hla­dili nie­koho iného. Moje srdce horí lás­kou len k tebe.. Ne­mô­žem dať seba ni­komu inému, pat­rím tebe, ve­dela som to od pr­vého oka­mihu.  Ni­kto ne­do­káže za­pá­liť vo mne oheň a roz­fú­kať vie­tor.. lebo..

Ty si ten vie­tor čo vo mne fúka..

 

co­ver foto: na­po­le­on­four.com

Komentáre