Aus­trál­ska blo­gerka Sop­hie Ca­chia sa roz­hodla po­ňať svoju svadbu tro­chu inak.

Miesto tra­dič­ného bie­leho zá­voja sa roz­hodla pre krásne čierne šaty, kým jej (už) man­žel pri­šiel v bie­lej ko­šeli s mo­tý­li­kom a ko­že­nými no­ha­vi­cami. Vraj to uro­bili preto, že sa im to tak páči, vy­vo­lali však takú vlnu zá­ujmu, že sa k tomu Sop­hie mu­sela vy­jad­riť.

Ja­ryd + Sop­hie – High­light Film from Life in Light Films on Vi­meo.

Tra­dí­cia ho­vorí, že biele sva­dobné šaty sú pre panny. Sop­hie tvrdí, že to ne­bol dô­vod, prečo zvo­lila čiernu farbu, no na­priek tomu sa nad týmto tvr­de­ním za­mys­lela. „Ak je na­ozaj biela len pre panny, možno by sme mali vi­dieť viac fa­reb­ných ne­viest.“

No, je to mi­ni­málne na dis­ku­siu. Čo si o Sop­hi­i­nej voľbe mys­líš? Jedno však treba ne­chať. Vy­zerá fan­tas­ticky.

black-wedding-dress-sophie-cachia-anthony-montesano-signor-mont-couture-16 black-wedding-dress-sophie-cachia-anthony-montesano-signor-mont-couture-29 black-wedding-dress-sophie-cachia-anthony-montesano-signor-mont-couture-6 black-wedding-dress-sophie-cachia-anthony-montesano-signor-mont-couture-19 black-wedding-dress-sophie-cachia-anthony-montesano-signor-mont-couture-95 black-wedding-dress-sophie-cachia-anthony-montesano-signor-mont-couture-8 black-wedding-dress-sophie-cachia-anthony-montesano-signor-mont-couture-1 black-wedding-dress-sophie-cachia-anthony-montesano-signor-mont-couture-5 black-wedding-dress-sophie-cachia-anthony-montesano-signor-mont-couture-6 black-wedding-dress-sophie-cachia-anthony-montesano-signor-mont-couture-10 black-wedding-dress-sophie-cachia-anthony-montesano-signor-mont-couture-21 black-wedding-dress-sophie-cachia-anthony-montesano-signor-mont-couture-27black-wedding-dress-sophie-cachia-anthony-montesano-signor-mont-couture-67

zdroj: bo­red­panda.com, fo­to­gra­fie: the­y­oung­mummy.com.au

Komentáre