V hek­tic­kom ob­dobí 21. sto­ro­čia máme často po­cit, že trá­vime málo času so svo­jimi deťmi.  Na­vzá­jom si pre­stá­vame roz­umieť a zdá sa nám, že ži­voty detí a do­spe­lých sú dva roz­dielne svety. Práve kul­túrne po­du­ja­tie, ktoré svo­jim na­ča­so­va­ním na 7. a 8. 10. ot­vorí me­siac ok­tó­ber, môže byť vý­bor­ným ná­stro­jom, ako od­strá­niť ge­ne­račné roz­diely a nájsť tak spo­ločnú reč.

Deti, vez­mite svo­jich ro­di­čov či sta­rých ro­di­čov na vy­stú­pe­nie sve­to­vých maj­strov v bre­ak­dance. Ro­di­čia, ukážte va­šim de­ťom kva­lity váž­nej hudby. Spravte si spo­ločný ve­čer a spojte prí­jemné s uži­toč­ným. Ta­nečné vy­stú­pe­nie Red Bull Fly­ing Bach spája maj­strov­ské kúsky ta­neč­nej sku­piny Fly­ing Steps z Ber­lína a ne­hy­núcu kla­siku Jo­hanna Se­bas­tiana Ba­cha.

Sku­pina vznikla v roku 1993 v Ber­líne a je tvo­rená vý­be­rom zo sve­to­vej ta­neč­nej špičky. Viac ako 35 umel­cov za­po­je­ných do tejto for­má­cie zo­žalo vo svete v prie­behu ro­kov ne­ví­daný úspech svo­jimi špe­ci­fic­kými ta­neč­nými vy­stú­pe­niami. 35-členný sú­bor pod ve­de­ním oper­ného di­ri­genta Chris­topha Ha­gela a cho­re­o­grafa Var­tana Bas­sila so svo­jim pred­sta­ve­ním do­slova vy­metá sve­tové ta­nečné sály. Fly­ing Bach in­ter­pre­tuje nie­koľko sto­ročí starú skladbu „Dobre tem­pe­ro­vaný kla­vír“ od Jo­hanna Se­bas­tiana Ba­cha v kom­bi­ná­cií s mo­der­nými elek­tro­nic­kými be­atmi v sprie­vode dy­na­mic­kej cho­re­o­gra­fie. Ber­lín­ski maj­stri sveta stie­rajú hra­nice me­dzi kla­sic­kou a v sú­čas­nosti často sk­lo­ňo­va­nou ur­ban kul­tú­rou.
unnamedBa­le­rína a vzne­šené pi­ru­ety strie­dajú “ne­poš­lušní” chlapci to­čiaci sa na hla­vách. Hra­vosť po­u­lič­ného tanca sa strieda s pre­cíz­nos­ťou ba­letu a váž­nej hudby. Fly­ing Steps jed­no­du­cho za­kom­po­no­vali bre­ak­dance do hudby, ktorá by ne­znela len ako kla­sický soundt­rack. Po­kú­sili sa priamo za po­moci ta­neč­ní­kov ste­les­niť hudbu sa­motnú a po­u­žiť ju na spro­stred­ko­va­nie prí­behu di­vá­kom.

Ne­ne­chaj si ujsť je­di­nečné ta­nečné pred­sta­ve­nie už 7. a 8. ok­tóbra v Is­tro­po­lise.
Viac info:

Red Bull Fly­ing Bach | red­bull.sk/fly­ing­bach


7. – 8. 10. 2016 @ Is­tro­po­lis, Bra­ti­slava | Ceny vstu­pe­niek: 31
– 60
Vstu­penky v pred­pre­daji na webe XL Group

fotky: red­bull.sk

Komentáre