Na za­čiatku si možno po­vieš, že žiadne ta­jom­stvo pre per­fektný vzťah ne­exis­tuje. K čomu to vlastne je? Aj tak ho možno ne­máš, alebo aj máš a možno len z toho dô­vodu, aby si sa pred „ka­ma­rát­kami“ mala čím po­chvá­liť. Sku­točne ho mi­lu­ješ? Alebo je to len na oko?

Mys­lím, že myš­lienka per­fekt­ného vzťahu je často zle po­cho­pená. Ni­kto ne­po­ve­dal, že by v tvo­jom vzťahu ne­mali byť žiadne hádky, nez­hody alebo roz­dielne ná­zory. Všetko z toho je pri­ro­dzená časť ži­vota, ktorá ti ni­kdy ne­bude chý­bať doma, v škole, pri tvo­jej dru­hej po­lo­vičke alebo s naj­lep­ším ka­ma­rá­tom.

e929854971d8c3e68d2de9362dfb217fphoto: pin­te­rest

Ni­kdy by som si ne­bola po­mys­lela, že „per­fektný“ muž, žena alebo pár exis­tuje. Na prvý po­hľad to vy­zerá úplne ne­re­álne.

Do­ko­na­losť, taká, ako ju po­známe, je predsa ne­do­sia­hnu­teľná. Jed­ným z dô­vo­dov, prečo o nej tak ho­vo­ríme je ten, že má pre kaž­dého z nás úplne roz­dielny vý­znam. Ok­rem toho, do­ko­na­losť ne­umož­ňuje pries­tor pre sku­točný ži­vot. Pre osob­nosť, ktorá vy­niká práve tou ne­do­ko­na­los­ťou a pre veľmi veľa vecí, ktoré ro­bia ľudí a ži­vot krásny.

O čo sa mô­žeš sna­žiť je zis­tiť, čo by si za per­fektný vzťah mohla po­va­žo­vať ty. Keď ti ne­jaký člo­vek vojde do ži­vota a teba niečo núti sa za­mys­lieť, prečo to do­te­raz s ni­kým iným takto ne­fun­go­valo.

f0decbb369f19ea6b26541229d01b1c4photo: pin­te­rest

A ako by ta­kýto vzťah mo­hol vy­ze­rať?

1. Ne­mal by ťa od­su­dzo­vať.

Šťas­tie vo vzťahu v pr­vom rade ude­ľujú dvaja ľu­dia, ktorí sú schopní sa kom­for­tne ot­vo­riť a roz­prá­vať o svo­jich po­ci­toch bez toho, aby sa báli, že budú sú­dení.

Keď s nie­kým zdie­ľaš celý svoj ži­vot, nie je možné, aby si sa stále nie­kam ukrý­vala a dr­žala v sebe klam­stvá a taj­nosti.

Správna osoba pre teba, ťa bude pod­po­ro­vať a ra­diť ti na tvo­jej ceste stať sa oso­bou, kto­rou chceš byť – no tak­tiež ťa bude mi­lo­vať takú, aká si te­raz. Ni­kto by ťa predsa ne­mal sú­diť a už vô­bec nie osoba, ktorá v tvo­jom ži­vote hrá tak dô­le­žitú rolu.

2. Ne­rieš zby­točné veci, ktoré vedú ku kon­flik­tom.

Kon­flikty s ľuďmi, s kto­rými trá­viš tak­mer každý deň, sú úplne pri­ro­dzené. No pri úp­rim­nom a pl­no­hod­not­nom vzťahu do­ká­žeš vy­rie­šiť aké­koľ­vek prob­lémy a do­siah­neš rie­še­nie, na kto­rom sa zhod­nete obaja.

Časté po­mstych­tivé a zá­kerné hádky sú zna­me­ním, že by si svoj vzťah mala rad­šej pre­hod­no­tiť.

3. Ne­pý­taj sa: „Aký si mal deň?“

Nudné otázky vedú k nud­ným roz­ho­vo­rom. Je síce pekné, zau­jí­mať sa o to, aký deň mal tvoj drahý, no vždy sa to dá zo­brať z toho zau­jí­ma­vej­šieho konca a uvi­díš, že to bude mať úplne iný vý­sle­dok. Skús vy­mys­lieť niečo kre­a­tív­nej­šie, na čo sa ho opý­taš na konci dňa, na­prí­klad:

„Mal si zau­jí­mavý deň v práci?“

„Ro­zo­smialo ťa dnes niečo?“

Bu­deš prek­va­pená, ako veľmi tým oži­víš vašu kon­ver­zá­ciu a to ne­platí len pri tomto druhu.

**NB RA 5619**

ima­ges.go­ogle.com

4. Ospra­vedl­ňuj sa ce­lým svo­jím srd­com.

Ospra­vedl­ne­nia majú v na­šich ži­vo­toch dô­le­žitú po­zí­ciu, ob­zvlášť vo vzťa­hoch.

Ospra­vedl­ne­nie musí ísť od srdca a keď si to si­tu­ácia vy­ža­duje, mu­síš byť úp­rimná a pri­znať si svoje chyby. Je­dine pravda do­volí do­tyč­nému, aby ti plne od­pus­til.

5. Dô­vera.

Ne­chá­pem, prečo je väč­ši­nou toto tá naj­ťaž­šia časť.

Ak chce ísť tvoj pria­teľ von s jeho ka­ma­rátmi, s kto­rými sa ne­vi­del dl­hší čas, aký je s tým prob­lém?

Pevný vzťah ne­môžu ovplyv­ňo­vať jed­no­du­ché čin­nosti, ako je táto, keď aj tak vieš, že ho bu­deš mať na­s­päť ne­skoro ve­čer alebo na druhý deň.

6. Po­chop, že obaja máte mi­nu­losť, ale tam to aj ostane.

Keď ťa niečo znovu a znovu pri­ve­die späť k tvojmu pred­chá­dza­jú­cemu vzťahu, je to ako keď si po spr­che na seba dáš znovu to špi­navé ob­le­če­nie, čo si na sebe mala pred­tým.
Na­ozaj ne­za­čí­naš na novo.

A v iných si­tu­áciach proste mu­síš ak­cep­to­vať, že nie si (prav­de­po­dobne) prvá osoba, s kto­rou kedy bol a po­cho­piť, že všetky tieto skú­se­nosti z neho vy­tvo­rili člo­veka, akým je dnes.

7. Vzá­jomná pod­pora.

Zdie­ľaš s nie­kým to, čo ho na­pĺňa, jeho ži­votné am­bí­cie. Keď sa sna­žíš uro­biť aj niečo málo preto, lebo ho chceš vi­dieť uspieť a byť šťast­ným v ho­ci­čom čo mi­luje.

To zna­mená, že sto­jíš po jeho boku. Nie v jeho ceste a za­bra­ňu­ješ mu pl­niť si ciele.

8. Rob kom­pro­misy.

Zas úplne kom­pa­ti­bilní byť ne­mu­síte, ni­kde nie je dané že mu­síte mať obaja radi každú jednu ma­lič­kosť. Ak sa na­ozaj sta­ráš o nie­koho šťas­tie, bu­deš sa po­ze­rať, ro­biť, vi­dieť a skú­šať veci, ktoré má rád, tak ver mi, že on spraví to isté pre teba.

Bez kom­pro­mi­sov mô­žeš ľahko vi­dieť váš vzťah ako hoj­dačku s ob­rov­ským bal­va­nom na jed­nej strane, ktorý sa ni­kdy ne­po­su­nie.

Ten bal­van pre­zen­tuje túžby a po­treby len jed­ného z vás. Mal by exis­to­vať ba­lans, ktorý vás oboch udrží šťast­ných a spo­koj­ných.

9. Máte rov­naké ciele a plány do bu­dúc­nosti.

Ne­mô­žeš oča­ká­vať, že najprv bude chcieť hneď to isté, čo ty. Ale je roz­umné tú­žiť po rov­na­kých ve­ciach, ak si s nie­kým bu­du­ješ spo­ločný ži­vot.

Tak ako aj v jed­nom tíme, rov­nako aj vo vzťahu sú vý­sledky lep­šie, ak obaja pra­cujú na oby­čaj­nom cieli spolu. Ten cieľ by kľudne mo­hol byť niečo jed­no­du­ché, ako zdo­ko­na­ľo­va­nie sa.

Ak sa je­den snaží roz­ví­jať, pra­co­vať na sebe a ten druhý je úplne ne­činný a ni­kdy sa ne­usi­luje o zmenu, tak ľahko sa ča­som môže vo vzťahu vy­tvo­riť od­por a na­pä­tie.

large-8

we­he­ar­tit.com

co­ver photo: thought­ca­ta­log.com

Komentáre