Ur­čite po­znáš ten po­cit, keď za­kaž­dým čo vy­j­deš v chlad­nej­šom po­časí von z domu je ti po­riadna kosa. Ná­sledne pre­mýš­ľaš čo viac si na seba ob­liecť, aby ti ko­nečne bolo raz teplo a skon­číš pri tom, že teplý a po­hodlný sve­ter by ur­čite ne­bol zlou voľ­bou. A máš pravdu. Svetre ne­od­mys­li­teľne pat­ria k móde v chlad­nej­ších ča­soch a tak­tiež majú nie­koľko per­fekt­ných vý­hod. Vždy dobre za­hrejú, no­siť ich mô­žeš k tvo­jim ob­ľú­be­ným te­nis­kám, alebo čiž­mám a na­priek tomu, že za­kryjú celú po­stavu a ne­tva­rujú veľmi žen­ské krivky sú tren­dové a krásne.

    V ob­cho­doch náj­deš ne­spo­četné množ­stvo svet­rov rôz­nych ty­pov, fa­rieb, veľ­kostí a tak býva nie­kedy prob­lé­mom vy­brať si a nájsť ten, v kto­rom sa bu­deš cí­tiť na­ozaj kom­for­tne. V tomto článku ti pri­ná­šam in­špi­rá­cie vo forme nie­koľ­kých dru­hov to­hoto kúsku ob­le­če­nia, ktoré by v tvo­jom šat­níku ne­mali ur­čite chý­bať. Sú to zá­kladné, tren­dové mo­dely, ktoré mô­žeš ne­us­tále strie­dať, kom­bi­no­vať so vše­li­čím čo máš sama rada a ni­kdy ne­stra­tia svoj štý­lový efekt, ne­ho­vo­riac o tom že ťa za­hrejú v chlad­nom po­časí, aj pri sil­nom vetre.

       1. Sve­ter s okrúh­lym vý­stri­hom

Zá­kladný mo­del svetra, ktorý si drží svoje miesto vo svete módy už po­riadne dlhú dobu. Kaž­do­ročne v ob­cho­doch náj­deš ob­rov­ské množ­stvo ta­kýchto kús­kov a preto ne­bude pre teba ťažké nájsť si taký, ktorý za­ra­díš me­dzi svoje ob­ľú­bené, zimné kúsky.

7eaf957c6043118fb02ceec69fabd33c e1ceda50f8d943fc88bf003c55022eb2 38279744e3376aa8fc5c0e72f78e14e2 da5b3a5dc9fc5bfbe407ec71bb571cf7

fa2533b31df334acd6a8429241836323 6c95987c893168b4466491c0ff7b3820 fc04236abf12cac6801ef44d86fec6a0

Zdroj: Pin­te­rest

        2. Kar­di­gán: 

Sve­ter, ktorý si na­šiel v dneš­nej dobe tak­tiež veľkú ob­ľubu. K dis­po­zí­cii náj­deš jeho rôzne pre­ve­de­nia a keďže veľa z nich je bez za­pí­na­nia, do­pl­niť ho mô­žeš na­prí­klad opas­kom, ktorý zvý­razní tvoj pás.

ee74d01cf3976f42016d2d493524b7ea    d8b3956a3cf143638e913fc9317f399d    7cf2bf8ac89e7ad4b70c73903a7ba371   41011c897c6f99373300d8cb001ae0a7 4dbad51db8796c00b4226002b3a4aa9e     261ada756d92df5c229ab9bf0ddb5add     82e132448768b8fb5e5a07fa3703291e cats
Zdroj: Pin­te­rest , Ins­ta­gram (@zanp­lan)

 3. Ro­lá­kový sve­ter

Po­sledný typ svetra, ktorý by mal mať miesto v tvo­jej skrini na­sle­du­júce ob­do­bie, je ro­lá­kový sve­ter. Je to jed­no­značne je­den z veľmi vkus­ných a tren­do­vých mož­ností ako sa za­hriať. Veľmi zau­jí­mavo vy­zerá v do­pl­není akých­koľ­vek re­tia­zok.e8985d5c5905925d4f0981dfff05f07f

 8b99399c8709df3c44737ae8ceb4ece3    5fbb253934b3d3307d78f0be804f72ce   7fa44a7e450d6fb465f738e425a22f1c

Zdroj: Pin­te­rest

Komentáre