Ak sa v ži­vote dl­h­šie s nie­čím trá­pime, väč­ši­nou upa­dáme do sta­vov bez­ná­deje, zú­fals­tva, do­konca až dep­re­sie. Ob­do­bie ne­ús­pe­chu môže tr­vať aj dl­h­šie. Práve vtedy sme naj­čas­tej­šie ná­chylné vzdať to.

Vzdá­vame sa na­šich cie­ľov, snov, ide­álov. Už si ne­hľa­dáme ide­álnu prácu, ktorá by nás ba­vila, na­pĺňala a pri kto­rej by sme si po­ve­dali: „Áno, to je presne tá správna práca pre mňa.“ Ne­hľa­dáme si už ani do­ko­nalé bý­va­nie. Upúš­ťame od na­šich pred­stáv a uspo­ko­jíme sa aj s mož­nos­ťou, ku kto­rej ve­die jed­no­duch­šia cesta na­miesto toho, aby sme vy­trvali a hľa­dali si náš nový do­mov o chvíľu dl­h­šie. Vzdá­vame sa šťast­ných vzťa­hov. Ke­dysi sme mali jasnú pred­stavu o tom, akého par­tnera tú­žime mať po na­šom boku. Keď sme ho však dl­h­šie ne­na­chá­dzali, za­čali sme zni­žo­vať  z ná­ro­kov a ostá­vame s mu­žom, ktorý nám ob­čas po­vie milé slovo, ob­čas nás po­mi­luje a nie­kedy si spo­me­nie, že máme svia­tok.

unsp­lash.com

Ak si mys­líš, že práve ta­kýto prí­stup ťa pri­ve­die k spo­koj­nému ži­votu, veľmi sa mý­liš. Keď to­tiž vo všet­kých ob­las­tiach po­su­nieš svoje hra­nice a upus­tíš zo svo­jich ná­ro­kov, Tvoj ži­vot bude vy­ze­rať úplne inak, ako by si chcela. Ni­kdy ne­do­siah­neš stav spo­koj­nosti. Iste, mať pre­hnané ná­roky je tiež zlý ex­trém. Na dru­hej strane sa však ne­smieš pod­ce­ňo­vať. Dô­le­žité je, aby si si pri kaž­dom ži­vot­nom roz­hod­nutí uve­do­mila svoju hod­notu a ni­kdy ju ne­pod­liezla. Ale ani ne­pre­sko­čila.

Pa­mä­táš si, keď si ako malá sní­vala o ide­ál­nej práci, do­ko­na­lom mu­žovi a Va­šom spo­loč­nom do­move? Možno si vtedy trošku pre­há­ňala. Všetky malé diev­čatká tú­žia po sku­toč­nom prin­covi, krás­nom veľ­kom „hrade“ a práci, ktorá by bola skôr zá­ba­vou alebo kto­rou by zme­nili svet. Kú­sok z Tvojho det­ského JA by si si mala so se­bou pri­niesť aj do do­spe­losti. Si to­tiž je­diná, kto roz­ho­duje o tom, ako bude Tvoj ži­vot vy­ze­rať.

Je len na Tebe, či sa uspo­ko­jíš s nud­nou prá­cou v kan­ce­lá­rii, o kto­rej si vždy ho­vo­rila ako o naj­nud­nej­šom za­mest­naní na svete.

unsp­lash.com

Je len v Tvo­jich ru­kách, či bu­deš bý­vať v ma­lom sties­ne­nom byte na síd­lisku, ktorý bol vždy ako vä­ze­nie pre Tvoju dušu.

Je to len Tvoje roz­hod­nu­tie, s akým mu­žom sa roz­hod­neš strá­viť ži­vot.

V ži­vote je VY­TRVA­LOSŤ v čase ne­ús­pe­chu jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších vlast­ností. Ak ju zís­kaš, ni­kdy ne­bu­deš zni­žo­vať zo svo­jich ná­ro­kov a po­sú­vať svoje hra­nice. Ani v ob­dobí, keď sa bu­deš cí­tiť zlo­mená. Spô­sob, akým na­sta­víš dnes svoje hra­nice určí, ako bude vy­ze­rať Tvoj ži­vot v bu­dúc­nosti.

Komentáre