Každá z nás vie, že svadby sú v kaž­dom kúte sveta iné. Iné tra­dí­cie, zvyky, po­hos­te­nie a najmä, iné ŠATY. Každá ne­vesta chce mať tie najk­raj­šie sva­dobné šaty a cí­tiť sa v nich ako prin­cezná. Poďme sa ale po­zrieť na tra­dičné šaty ne­viest po ce­lom svete.

BUL­HAR­SKO

Na bul­har­ských svad­bách je veľa zá­bavy, rôz­nych sú­ťaží, tanca a boz­ká­va­nia sa mla­do­man­že­lov. Čo viac si priať, no nie?bulgarian-wedding

BALI

Vý­znač­ným pre svadby v Bali je ho­nos­nosť a vý­zdoba. Od ne­uve­ri­teľ­ných kve­tov až po zlo­žité klo­búky, šperky na vlasy a make-up. Ce­re­mó­nie sú na­ozaj špe­ciálne. Ob­rad po­chá­dza z Hin­du­izmu.

balinese-wedding

KAM­BO­DŽA

Ob­ľú­be­nou far­bou v Kam­bo­dži je ka­ná­ri­kovo žltá a vý­znač­ným do­pl­n­kom sú špe­ciálne po­krývky hlavy pre ne­vestu.cambodian-wedding

IN­DO­NÉ­ZIA

V In­do­né­zii sa tra­dí­cie me­nia od miesta k miestu, ale čo sa za­cho­váva je fa­reb­nosť. Nut­nos­ťou je ok­rem množ­stva fa­rieb aj veľa trb­lie­tok.

indonesian-wedding

JA­PON­SKO

Dvo­j­ica na ob­rázku je ob­le­čená na ob­rad na­zý­vaný „SHINTO“, ktorý patrí me­dzi tra­dičné ja­pon­ské zvyky. Biely klo­búk sa na­zýva „tsu­no­ka­kushi“ . Té­mou Shinto sva­dieb je čis­tota a vý­znač­ným je pre nich sláv­nostné pi­tie saké.

japanese_wedding_day

JUŽNÁ KÓ­REA

Sva­dobný odev v juž­nej Kó­rei ob­sa­huje bundu na­zý­vanú  ‚je­ogori‘ a za­vi­no­va­ciu sukňu s vy­so­kým pá­som.korean-wedding

MA­LAJ­ZIA

Ob­le­če­nie je ručne tkané a na­zýva sa ‚song­ket‘.malaysian-wedding

THAJ­SKO

Na thaj­ských svad­bách ne­smú chý­bať kve­tiny a rôzne kve­ti­nové de­ko­rá­cie.marriage_in_thailand

RUSKO

Tep­loty v Rusku nie sú vô­bec sranda a práve kvôli tu­hým zi­mám veľa ne­viest volí umelé ko­žu­šiny ako do­pl­nok svo­jich šiat.russian-wedding

UKRA­JINA

Svadby sa nesú v du­chu tra­dí­cií pra­vo­sláv­nej cir­kvi a jej zvyk­los­tiach. Sú veľ­ko­lepé a fa­rebné. Bi­zar­ným zvy­kom je únos ne­vesty, kde musí ro­dina za­pla­tiť vý­kupné, aby do­stala ne­vestu späť.

ukraine-wedding-dress

foto: pin­te­rest.com

co­ver foto:eli­te­daily.com

Komentáre