Emma Hill je známa fas­hi­onis­tka, ktorá je známa vďaka svojmu blogu ej­style.com a na Ins­ta­grame má viac ako 450-ti­síc fol­lo­we­rov.

Pred­tým pra­co­vala ako ma­na­žérka ma­lo­ob­chodu, no dnes sa blo­go­va­niu ve­nuje na­plno. Jej out­fity sú jed­no­du­ché, no ná­pa­dité a štý­lové. Ok­rem blogu má aj You­tube chan­nel, kde náj­deš jej vlogy, hauly a do­konca aj úp­rimné vi­deo o jej dep­re­sii s náz­vom „Im not ok“.

Emma mi­luje ze­mité farby a v jej šat­níku náj­deš najmä hnedú, čiernu alebo bé­žovú farbu. Po­trpí si na kva­litné ka­belky, jed­no­du­chú bi­žu­té­riu a nedá do­pus­tiť na veľké ro­láky a svetre. Ak aj ty sa chceš v zime cí­tiť po­hodlne, no zá­ro­veň ele­gan­tne a štý­lovo, od­po­rú­čame Em­min Ins­ta­gram, na kto­rom náj­deš každý deň mnoho in­špi­rá­cií.

Toto sú naj­lep­šie out­fity, aj vďaka kto­rým si za­mi­lu­ješ zimné ob­do­bie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: ins­ta­gram.com/em­ma­hill

Ak sa chceš in­špi­ro­vať aj ďal­šími out­fitmi, Emma má skvelé vi­deá, ktoré ti pri­blí­žia jej šat­ník.

Komentáre