Mi­lu­jeme in­špi­ra­tívne ženy, ktoré stoja za to, aby sme o nich pí­sali a tým ti pri­niesli nové rady, módne tipy či ná­zory, ktoré nás in­špi­rujú. Dnes ma zau­jala Sa­rah Har­ris, ria­di­teľka módy v an­glic­kom Vo­gue.

Sa­rah o svo­jom štýle: „Môj štýl je veľmi jed­no­du­chý. Moja uni­forma sa skladá z je­an­sov a to­pov a bie­lej, čier­nej, kaki a vo­jen­skej. Ne­no­sím moc fa­rieb, vzo­rov ani po­tlačí. Som veľký mi­ni­ma­lista. Mi­luj na os­tat­ných ľu­ďoch vy­zý­va­vosť, no na sebe to ne­zne­siem. Ne­cí­tim sa dobre v nie­čom, čo ma ne­vy­jad­ruje. Môj šat­ník je dl­ho­ročný pro­ces, pri kto­rom som ob­ja­vila, čo sa mi hodí a čo nie, po čom tú­žim a čo mi pri­stane. Hľa­dajte svoj štýl.“

Sa­rah o svo­jich še­dých vla­soch: „Mám šedé vlasy od svo­jich 16stich. Je to ťažké na udr­žia­va­nie a cel­kovo ak tú­žite po še­dých vla­soch, dosť si pri­pla­títe za to, aby vy­ze­rali stále skvelo. Moje vlasy po­tre­bujú pra­vi­delné ošet­ro­va­nie, ale to asi všetky dlhé far­bené vlasy.“

Over and out Lon­don, Mi­lan cal­ling 📞 #re­gram @lon­don­fas­hi­on­by­paul

A post sha­red by Sa­rah Har­ris (@sa­rah­har­ri­suk) on

Sa­rah mi­luje byť in­špi­ro­vaná a byť in­špi­rá­ciou. Na vo­gue.co.uk náj­deš jej rub­riku, kde pra­vi­delne pris­pieva člán­kami o móde. Keď sa Sa­rah pý­tajú, pre koho sa ob­lieka, od­po­vedá, že pre seba. Ho­vorí, že je dô­le­žité, aby sme sa pá­čili hlavne sa­mej sebe a až po­tom ľu­ďom. „Mys­lím si, že som dosť stra­tila tým, že som sa chcela kaž­dému za­pá­čiť. Av­šak zis­tila som, že je­di­nému člo­veku, kto­rému sa chcem pá­čiť, som ja,“ radí.

O svo­jom man­že­lovi: „Re­špek­tuje ma ako osobu, ne­ho­vorí mi do toho, čo mám no­siť, ako sa mám sprá­vať. Jed­no­du­cho si ma vy­bral ako ženu, kto­rou som sa stala a naj­dô­le­ži­tej­šie na vzťahu je dô­vera a pod­pora. On ma pod­po­ruje v mo­jej práci, ja pod­po­ru­jem jeho. Ne­us­tále si však dá­vame kom­pli­menty. Jed­no­du­cho mi ráno po­vie, že dobre vy­ze­rám a ja ho po­chvá­lim, aký je skvelý man­žel.“

🔜 P A R I S @thes­ty­le­og­raph @ma­xmara

A post sha­red by Sa­rah Har­ris (@sa­rah­har­ri­suk) on

„Čo na­ozaj ľu­dia po­va­žujú za at­rak­tívne? To je ľahké. Žena sa musí cí­tiť dobre vo svo­jich ša­tách. Ne­uz­ná­vam, keď sa ob­le­čie vý­razne a lacno. Je dô­le­žité pô­so­biť ele­gan­tne, špe­ci­ficky a na­ozaj si vá­žiť samú seba či už v opät­koch alebo v žab­kách.“

„Ob­lie­kajme sa viac pre seba a ne­ča­kajme ne­us­tále kom­pli­menty. Dá­vajme si ich sami, ob­ja­vujme, vy­ží­vajme sa v móde, náj­dime svoj vlastný štýl a tak vy­jad­ríme aj sa­mých seba.“

Fri­days at Vo­gue 📷 @ju­lia­hobbs_ @bri­tish­vo­gue @swa­rov­skiuk

A post sha­red by Sa­rah Har­ris (@sa­rah­har­ri­suk) on

A čo má Sa­rah vždy v ka­belke?

V šat­níku Sa­rah Har­ris

 

Komentáre