Trvalo mi dlho, kým som pre­stala vstá­vať z po­stele s po­ci­tom, že sa chcem scho­vať pred ce­lým sve­tom. Trvalo mi dlho, kým som ko­nečne pre­stala pla­kať a v očiach sa mi ne­leskli už žiadne slzy. Trvalo mi dlho, kým som sa znova pri­hlá­sila do svojho účtu na fa­ce­bo­oku a vi­dieť tvoje meno už ne­bolo bo­les­tivé.

Trvalo mi dlho opäť nájsť svoju cestu, keď som v noci išla nie­kam sama. Trvalo to dlho, kým som sa po­zrela do zrkadla a uve­do­mila som si, že hoci už nie si so mnou, ne­na­stane ko­niec sveta.

Chvíľu to trvalo, ale na­ko­niec som ve­dela, že je po­trebné ne­chať ťa ísť. Uve­do­mila som si, že už toho bolo dosť, že je na­čase po­hnúť sa ďa­lej a nájsť samú seba a že na­stala chvíľa in­ves­to­vať čas te­raz do seba.

Po­su­núť sa ďa­lej ne­zna­mená, že ťa ne­mô­žem ľú­biť, ale že mu­sím mať tiež rada samú seba a ro­biť veci pre seba, pre­tože už nie si na blízku. Zna­me­nalo to, sú­stre­diť všetku svoju ener­giu na zlep­še­nie môjho ja.

Trvalo mi to, kým som ťa stra­tila s cie­ľom nájsť sa. Keď som sa však po­zrela do zrkadla, pá­čila sa mi tá tvár, ktorá sa na mňa po­ze­rala. Ob­ľú­bila som si svoje jazvy na no­hách, ak­cep­to­vala som ne­do­ko­na­losti na mo­jom tele, za­čala som viac cvi­čiť, pre­tože sa mám rada, nie preto, že sa ne­ná­vi­dím.

Usú­dila som, že ne­pot­re­bu­jem lásku od nie­koho iného, aby som sa cí­tila v po­hode. Ne­zna­mená to, že som na teba za­budla, ne­zna­mená to, že mi ne­chý­baš, zna­mená to, že som si ko­nečne za­čala uží­vať svoju vlastnú spo­loč­nosť.superthumb1

Na­šla som vlastnú cestu ako byť sama so se­bou.
Ko­nečne som do­siahla šťas­tie na vlastnú päsť, ko­nečne sa ne­cí­tim ne­ú­plná, ne­cí­tim sa stra­tená, ne­cí­tim sa od­miet­nutá, ne­mám po­cit, že nie som dosť dobrá.

S te­bou som sa cí­tila dobre, bola som šťastná, ale te­raz si preč. Je na čase pre­stať lip­núť na spo­mien­kach a dú­fať, že sa vrá­tiš, pre­tože sa tak ne­stane. Na­ko­niec som pri­jala fakt, že je čas pre­stať žiť v mi­nu­losti a za­čať bo­jo­vať o svoje vlastné šťas­tie.

Po­tre­bo­vala som za­pl­niť práz­dnotu, ktorá zo­stala v mo­jom srdci, no na­miesto toho, aby som ju hľa­dala u nie­koho no­vého, roz­hodla som sa najprv mi­lo­vať samú seba. Na­miesto toho, aby som znova dala svoje srdce nie­komu cu­dziemu, kto by ho mo­hol znova roz­biť na mi­lión kús­kov, som sa roz­hodla mať sa rada.

Ko­nečne som in­ves­to­vala všetku lásku, ktorú som tak tú­žila zdie­ľať s os­tat­nými, do seba a opla­tilo sa to.

Trvalo mi dlho, než som ťa stra­tila, ale na­ko­niec som na­šla samú seba.

Ko­nečne viem, aké to je vy­tvo­riť si vlastné šťas­tie a ko­nečne mô­žem po­ve­dať, že som spo­kojná sama so se­bou a že som šťastná, pre­tože to je všetko, čo som kedy chcela…byť šťastná.

 

Foto: http://we­he­ar­tit.com/

Komentáre