pexels-photo-206402

Zdroj: pe­xels.com

Máš aj ty nie­kedy po­cit, že ne­vlá­dzeš? 

Je toho na teba pri­veľa a po­tre­bo­vala by si, aby mal deň as­poň o dve ho­diny viac? Po­vin­nosti sa ti pekne ko­pia a to nie len v práci ale aj doma. Len čo za­tvo­ríš dvere za prá­cou, usmeje sa na teba špi­navý riad, ne­up­ra­taná po­steľ a hladní čle­no­via ro­diny.

Keď si s po­vin­nos­ťami ako tak ho­tová, je už ne­skoro ve­čer a ani si ne­stihla  ísť cvi­čiť alebo si pre­čí­tať jednu ka­pi­tolu z knihy. Mala si v pláne ísť aj na dobrú ve­čeru s pria­teľmi, ale to bo­hu­žiaľ ne­vlá­dzeš.

Chceš pre­žiť as­poň je­den deň bez stresu, po­vin­ností   a ner­vov? Vy­čer­paj si je­den deň do­vo­lenky v práci a urob pre seba niečo skvelé.

  1. Vstaň za­včas rána, naj­lep­šie o 7.

V zim­nom ob­dobí to bude asi dosť často boj, ale v lete sa to dá bez prob­lé­mov zvlád­nuť. Ak vsta­neš skôr, po­čas dňa ne­bu­deš taká una­vená a vy­stre­so­vaná. Na­vyše, skor­šie pre­bu­de­nie, ak­ti­vuje tvorbu en­dor­fí­nov.

2. Roz­hýb sa o 7:30

Jemné cvi­če­nie (joga, pi­la­tes) za­včas rána môže na­po­môcť k rých­lej­šiemu chud­nu­tiu, zrých­liš si me­ta­bo­liz­mus a bu­deš na­bu­dená ener­giou celý deň.

3. Ra­ňajky si daj o 8:15

Na­prí­klad taká ov­sená kaša s ore­chami, ovo­cím a ara­ši­do­vým mas­lom je skvelý za­čia­tok dňa. Ak si dáš na­vyše slad­kosť, ne­bu­deš chute na niečo sladké po­ci­ťo­vať  po­čas dňa, ale mne to ne­po­máha,  tak to najprv od­skú­šaj.pexels-photo-179912

Zdroj: pe­xels.com

  1. Do 12. ho­diny sa snaž sti­hnúť všetky ťažké po­vin­nosti

Do­obeda, kedy si naj­viac pra­co­vitá, by  si mala po­ro­biť všetku dô­le­žitú prácu, ktorú si do­stala ráno, až sa zba­víš vecí ktoré nech­ceš ro­biť, hneď na za­čiatku.

  1. Po­sil­ňovňu si na­plá­nuj po práci, naj­ne­skôr do 14. ho­diny

Po práci si predsa mu­síš nie­kde vy­biť zlosť , nie? Kúp si per­ma­nentku a pra­vi­delne nav­šte­vuj fit­ness cen­trum, ktoré je najb­liž­šie v tvo­jom okolí. V čase obeda sa bu­deš na­vyše cí­tiť viac sil­nej­šia a zmier­niš svoju ag­re­si­vitu (ak si ne­jakú naz­bie­rala, sa­moz­rejme).

  1. Ne­stihla si včera kávu s ka­ma­rátmi? Te­raz je ten správny čas. 15:30

Mi­nula sa ti ener­gia z rána? Nič to. Káva ob­sa­huje ko­feín a krásne ti ener­giu znova vráti. Me­dzi­tým po­kle­be­tíš s pria­teľmi, do­zvieš sa čo je nové, po káve si záj­dete spo­ločne na ná­kupy a po­riadne sa na­sme­jete.people-mother-family-father

Zdroj: pe­xels.com

  1. O 17 pri­chá­dza tvoja ho­dina

Prí­deš do­mov a všade je kľud. V diaľke je po­čuť len alarm z auta, do kto­rého nie­kto na­ra­zil. Pus­tíš si svoje ob­ľú­bené pes­ničky, pre­čí­taš si knihu, na­pus­tíš si vaňu s bub­lin­kami a bu­deš re­la­xo­vať. Ne­cháš sa jed­no­du­cho roz­maz­ná­vať.

pexels-photo-176103

Zdroj: pe­xels.com

  1. Ve­čeru si na­chys­taj o 19

Po chvíli re­laxu ti aj vy­hladne, však? Daj si kľudne na čo máš chuť. Lo­sos na masle a ze­miaky? Ša­lát s ku­ra­cím mä­som a oli­vami? Mňam. Mô­žeš skú­siť aj do­mácu ce­lo­zrnnú pizzu, je fakt úžasná. Je to predsa tvoje deň, vý­ber je len na tebe.

  1. Spá­nok do 22. hod. je dô­le­žitý

Spánku ni­kdy nie je dosť. Mali by sme spať mi­ni­málne 8 ho­dín a tak sa snaž, aby si v po­steli bola do de­sia­tej.

 

 

Na druhý deň bu­deš do­ko­nale od­dýc­hnutá a bu­deš vstá­vať s ra­dos­ťou. Hlavne ne­za­budni ro­biť to, čo ťa na­pĺňa. Nech je to  ho­cičo.

Spie­vaj si v spr­che, spie­vaj si na­hlas v aute, tan­cuj na svoju ob­ľú­benú pes­ničku z rá­dia,  na ve­čeru si ob­jed­naj čínu, na­miesto knihy si po­zri film, ktorý tak veľmi mi­lu­ješ.

Len buď šťastná.

 

Zdroj: pe­xels.com

Komentáre