Asi sa pý­tate ako je možné, že oby­čajná váha va­šej pri­krývky môže vy­rie­šiť prob­lémy so stre­som, úz­kos­ťou či ne­spa­vos­ťou. Na­ru­šený spán­kový cyk­lus  vy­tvára množ­stvo prob­lé­mov a roz­hodí váš bežný re­žim po­čas dňa. Trpí vaša pro­duk­ti­vita a aj vaše zdra­vie.

Sti­mu­lá­cia tla­kom je te­ra­pia po­dobná na­prí­klad ma­sáži, má fy­zické aj psy­cho­lo­gické prí­nosy. Po­čas vý­sku­mov sa uká­zalo, že aj jemné do­tyky za­sa­hujú ner­vový sys­tém, väčší tlak je tak prí­jem­nejší a upo­ko­ju­júci. Ťaž­šie pri­krývky na spa­nie sa vy­uží­vajú aj ako sú­časť te­ra­pie pre deti pre­ží­va­júce po­ru­chy zmys­lo­vého vní­ma­nia, úz­kosť, stres alebo au­tiz­mus. „V psy­chiat­ric­kej liečbe sú ťaž­šie pri­krývky jed­ným z na­šich naj­sil­nej­ších ná­stro­jov na po­moc ľu­ďom, ktorí sú uzkost­liví, na­hne­vaní alebo strá­cajú nad se­bou kon­trolu,“ho­vorí o spô­sobe liečby te­ra­pe­utka Ka­ren Mo­ore.

Ako to teda fun­guje?

Taká pri­krývka s väč­šou vá­hou pô­sobí na telo ako ob­ja­tie. Tlak to­tiž po­máha upo­ko­jiť ner­vový sys­tém. Je to úplne bez­pečný spô­sob liečby prob­lé­mov so spán­kom či re­la­xá­ciou a to cel­kom bez lie­kov. Mnohé ne­moc­nice aj psy­chiat­rické lie­čebne túto me­tódu vy­uží­vajú, aby pa­cienti boli po­koj­nejší a spali hl­bo­kým spán­kom. Tlak pod­po­ruje pro­duk­ciu se­ro­to­nínu, čo nám zlep­šuje ná­ladu. Ten sa pri­ro­dzene pre­mieňa na me­la­to­nín a naše telo je pri­pra­vené na spá­nok.

Špe­ciálne pri­krývky sú na­pl­nené plas­to­vými gu­lič­kami, aby bola ich váha rov­no­merne roz­lo­žená. Tlak po­tom pô­sobí na re­cep­tory ce­lého tela, ich sti­mu­lá­ciou sa telo cíti bez­pečne a mnohé štú­die do­ka­zujú, že sa týmto spô­so­bom sku­točne zvy­šuje pro­duk­cia se­ro­to­nínu. V roku 2008 pri­niesli vedci nové po­znatky o tom, že u pa­cien­tov, kto­rým bola po­núk­nutá táto te­ra­pia sa zní­žili pre­javy úz­kosti. Vý­sledky boli opäť po­tvr­dené v roku 2012.

Nejde však len o prob­lémy so spán­kom – dep­re­sia, ag­re­si­vita aj bi­po­lárna po­ru­cha, všetky sú pre­po­jené s níz­kou hla­di­nou se­ro­to­nínu v mozgu, čomu môže na­po­môcť jed­no­du­cho spa­nie pod ťaž­kou pe­ri­nou. Tá po­máha aj ľu­ďom pre­ží­va­jú­cim traumu či pa­ra­noju.


foto: tum­blr
zdroj: ve­de­lis­teze.sk/ga­le­rie/spa­nie-taz­kou-pri­kryv­kou-do­kaze-lie­cit-ne­spa­vost-aj-dep­re­sie

Komentáre