Pred­tým, ako za­vrh­neš tento člá­nok kvôli nad­pisu, skús si ho pre­čí­tať a po­cho­piť to, že mô­žeš byť na­ozaj hrdá na to, že si i ty roz­umná.

Nie, ne­po­vy­šu­jem sa. Nie, nie som pyšná ani od­porná. No uve­do­mila som si svoju hod­notu. Uve­do­mila som si, aká som a čo v ži­vote chcem. Možno sú to pre nie­koho ma­lič­kosti a v pod­state zby­toč­nosti, no pre mňa celý svet.

Som roz­umná a som na to hrdá! Nie­žeby som ob­čas ne­uro­bila chyby. O to nejde. Nech­cem sa po­vy­šo­vať. No mys­lím si, že „byť roz­umná“ je niečo viac. Je to uve­do­mo­va­nie si vlast­nej hod­noty a hod­noty ľudí na okolo. Je to o kaž­do­den­ných ma­lič­kos­tiach. Je to o náj­dení sa­mej seba, ale aj o ne­us­tá­lom hľa­daní a zdo­ko­na­ľo­vaní sa. Je to o se­ba­dis­cip­líne a se­ba­ref­le­xii. Je to o ne­uve­ri­teľ­ných mo­men­toch, ktoré mi ži­vot pri­chystá.

we­he­ar­tit.com

Ne­tvr­dím, že ne­ro­bím chyby.

Ne­tvr­dím, že som do­ko­nalá.

Ne­tvr­dím, že ne­mám často vo svo­jej hlave zmä­tok a chaos.

No uve­do­mu­jem si seba samú.

Svoju hod­notu.

Svoj ži­vot.

Je to o tom, že sa mám na­toľko rada, že ak sa ku mne nie­kto správa zle, od­ídem. Je to o tom, že sa roz­ho­du­jem pre ži­vot zod­po­vedne. Je to o vy­po­čutí srdca, no aj roz­umu. Je to o tom, že sa sna­žím za­me­ria­vať na dobrú ener­giu. Chcem okolo seba dob­rých ľudí, pekné veci. Chcem za­ží­vať bo­lesť, aby som sa po­u­čila. Chcem spoz­ná­vať, ob­ja­vo­vať a zís­ka­vať. Viem byť veľmi milá a veľmi ochotná, no viem, kedy treba po­ve­dať „dosť“. Uve­do­mu­jem si svoje ná­zory, re­špek­tu­jem ná­zory os­tat­ných. Ne­sto­jím o lacné reči, chcem sku­točne in­te­li­gentné kon­ver­zá­cie, ktoré mi ne­dajú spať. Už ne­rie­šim kle­bety os­tat­ných.

we­he­ar­tit.com

Sú­stre­dím sa len na to dô­le­žité a ne­sna­žím sa vzbu­diť u nie­koho zby­točný zá­u­jem, ak to sama tak ne­cí­tim. Ve­rím na karmu a viem, že kaž­dému sa vráti to, čo vy­ko­nal. Aj to dobré, aj to zlé. Som na­toľko roz­umná, že viem, kedy je čas od­ísť, aby som sa zby­točne ne­trá­pila. Mi­lu­jem zá­žitky s dob­rými ľuďmi. Nech­cem sa zme­niť kvôli nie­komu, kto ma ne­prijme takú, aká som.

Jem. Mod­lím sa. Mi­lu­jem. Ces­tu­jem. Ob­klo­pu­jem sa dob­rými ľuďmi a pek­nými ve­cami. 

„Mať rozum“ alebo „byť roz­umná“ nie je len o po­vy­šo­vaní sa a o ve­do­mos­tiach. Je to o tom, aký ži­vot ve­diem. Je to o uve­do­mo­vaní si sa­mej seba a o tom, ako si vá­žim ľudí.

Komentáre