Na Slo­ven­sku čo­skoro ot­vo­ria novú vy­sokú školu a to nie ho­ci­jakú, ale fran­cúz­sku školu módy MOD’SPE Pa­ris. Ok­rem Pa­ríža má škola po­bočku v Šan­ghaji a tre­tia bude práva v na­šom hlav­nom meste.

AAEAAQAAAAAAAAWOAAAAJDkzZTc5OTQ2LTA4OTktNDFjNi04Njk0LWMwODZhOTY2ZThiYg

foto: lin­ke­din.com

Škola sa špe­ci­ficky ve­nuje spo­je­niu dvoch ob­lastí, móda a jej ko­mer­cia­li­zá­cia. Svet módy sa mení veľmi rýchlo a ok­rem tej es­te­tic­kej stránky je po­trebné po­cho­piť aj to, ako sa pris­pô­so­biť na trhu a pre­dať svoj to­var. A práve na toto sa bude špe­cia­li­zo­vať štu­dijný od­bor pro­duk­tový ma­na­žér, ktorý ot­vo­ria v sep­tem­bri v Bra­ti­slave. Silný dô­raz sa kla­die na prax, ktorá je po­trebná pre ďal­šie uplat­ne­nie na trhu práce. A to nie ho­ci­jakú prax, ale stáž v nie­kto­rých z naj­väč­ších mód­nych do­moch ako Chris­tian Dior, Her­mes, Prin­temps,…

coco_before_chanel06

foto: acezs­ho­wbiz.com

Celé štú­dium je v an­gli­čine a dip­lom, ktorý zís­kaš bude zhodný s dip­lo­mom z Fran­cúz­ska. Takže šup­šup po­dať pri­hlášku a mô­žeš byť aj ty nová módna trend­set­terka!

Chceš sa do­zve­dieť o Vy­so­kej škole módy viac? Už čo­skoro ti pri­nie­sieme so za­kla­da­teľ­kami ex­klu­zívny roz­ho­vor! 🙂

ti­tulná fotka: re­pro you­tube

Komentáre