Leto za­čína, dni sa pre­dl­žujú , noci sú o čosi jas­nej­šie a v nás je o čosi svet­lej­šie. Od­dych, do­vo­lenky, pre­bdené teplé noci s pria­teľmi, či re­lax pri vode, to všetko i mnohé iné nás čaká najb­liž­šie dni, týždne, či me­siace. Leto po­núka naj­viac mož­ností uro­biť niečo pre svoje telo aj dušu a spo­jiť prí­jemné s uži­toč­ným. A čo tak uvoľ­niť pár en­dor­fí­nov pri behu let­nou slo­ven­skou kra­ji­nou? Pri­ná­šame ti pár ti­pov na slo­ven­ské be­žecké pre­teky v let­ných me­sia­coch.

O2 Moon Run 2016 BRA­TI­SLAVA
Dá­tum: 20.6.2016 o 21:00
Trať ve­die od sú­toku riek Mo­rava a Du­naj pod hra­dom De­vín, cez De­vín­sku Ko­bylu až na Bra­ti­slav­ský hrad.
Na 14 km trati je po­vinná vý­bava če­lová lampa a od­po­rú­čané sú ref­lexné prvky. Po do­be­hnutí do cieľa sa mô­žete te­šiť na pa­mätnú me­dailu a osvie­žu­júci Ba­žant Rad­ler 0,0.
Len ty, slo­boda, noc a spln me­siaca. Čo viac si mô­žeš priať!
On-line re­gis­trá­cia pre­bieha na por­táli Beh si ty do 16.6.2016.

FA DO­NO­VALY NIGHT RUN
Dá­tum: 30.7.2016 od 16:00 do 22:00

6,3 ki­lo­met­rová trať v krás­nom pro­stredí Do­no­vál už tretí rok do­bíja „be­žecké srd­cia“ a ty tam ne­smieš chý­bať!
Mô­žeš be­žať o tieto vecné ceny:
– prví traja muži a prvé tri ženy v ab­so­lút­nom po­radí zís­kajú vecné ceny
– vecné ceny zís­kajú aj ví­ťazi jed­not­li­vých ve­te­rán­skych ka­te­gó­rií
– or­ga­ni­zá­tor vy­hla­suje aj špe­ciálnu sú­ťaž o „naj­väč­šieho bo­jov­níka na trati“ z ra­dov bež­cov, ktorí do­behnú do cieľa.
On-line re­gis­trá­cia je možná na por­táli bra­ti­sla­va­ma­rat­hon.com alebo pred­pre­daj.zo­znam.sk do 25.7.2016.

Ra­jecký ma­ra­tón 2016
Dá­tum:  13.8. 2016 o 9.00
Úradne pre­me­raná trať me­ria 42 195 met­rov, štart aj cieľ ma­ra­tónu je na ná­mestí SNP v Rajci.
Po štarte sa beží 2-km okruh mes­tom, uli­cami Hur­ba­nova , Mo­y­ze­sova, Ob­ran­cov mieru, Nád­ražná, Já­no­ší­kova, Hur­ba­nova, Ša­fá­ri­kova, Nád­ražná, nám. SNP, po­tom cez Šuju, Fač­kov, Čič­many a späť na ná­mes­tie v Rajci.
A po ukon­čení ma­ra­tónu ťa ur­čite po­te­šia ces­to­vi­nové hody!
Pri­hlá­siť sa je možné na por­táli ra­jec­ky­ma­ra­ton.sk.
Od Ta­tier k Du­naju
Dá­tum: 20.-21.8.2016

Toto je vý­zva! 345 km dlhý šta­fe­tový beh druž­stiev. Tímy vy­štar­tujú z Jas­nej v Níz­kych Tat­rách v so­botu do­po­lud­nia, be­žia dňom aj no­cou a v ne­deľu po­obede do­behnú do cieľa pre­te­kov na náb­reží Du­naja v Bra­ti­slave.
Do pre­te­kov sa pri­hla­sujú 6 a 9 až 12-členné tímy, za­stu­po­vané svo­jím ka­pi­tá­nom. Ka­pi­tán zod­po­vedá voči or­ga­ni­zá­to­rom za čle­nov svojho tímu. Trať tvorí cel­kovo 36 úse­kov, pri­čom úseky sú rôz­nej dĺžky a ob­ťaž­nosti, v dĺžke 7 až 12 km.
V prí­pade 12-člen­ného tímu, každý člen tímu od­behne šta­fe­to­vým spô­so­bom 3 úseky. Pri men­šom po­čte čle­nov tímu od­behnú nie­ktorí bežci 4 úseky.
On-line re­gis­trá­cia je možná na por­táli od­ta­tier­kdu­naju.sk.

Ži­lin­ský mest­ský pol­ma­ra­tón
Dá­tum: 17.9.2016 o 14:00

Druhý roč­ník Ži­lin­ského pol­ma­ra­tónu  me­ria 21097,5 met­rov v ča­so­vom li­mite tri ho­diny. Ako dar­ček do­sta­neš tričko s mo­tí­vom pre­teku.
Pri­hlá­siť sa mô­žeš on-line na strán­kach www.ca­so­mie­rapt.sk do 9.9.2016.

Pra­jeme ti krásne leto s veľ­kou dáv­kou od­vahy, (z)dra­vého se­ba­ve­do­mia a úspe­chov v tvo­jich be­žec­kých „kro­koch“.

foto: Getty

Komentáre