large-1

Ty. Tak skvelo splý­vaš s da­vom, no predsa si iná. Možno sa sna­žíš byť ne­ná­padná, no ver, že ja si ťa všim­nem. Áno, ty. Tá, ktorá je hanb­livá a ne­snaží sa na seba upú­tať po­zor­nosť.

Tvo­jou čr­tou sú veľké svetre, roz­pus­tené vlasy, kniha v ruke, krásny úsmev a plná hlava fan­tá­zie. Si to ty, je­di­nečná žen­ská s in­te­li­gen­ciou, snami a čis­tým srd­com. Si to ty, ne­ná­padné žieňa, ktoré robí dobré skutky a má­lo­kedy o tom roz­práva. Si to ty, ne­vinná, no skú­sená. Úp­rimná, no hanb­livá. Mi­lu­júca, no opatrná. Mys­ľou si už pre­ces­to­vala celý svet, no stále ča­káš na vhodnú prí­le­ži­tosť.

Mi­lu­ješ mi­lo­vať. Ne­rada opúš­ťaš, no chceš spoz­ná­vať. Ne­us­tále sa sme­ješ a nie na­silu. Je to z ce­lého srdca. Si do­ko­nalo pri­ro­dzené stvo­re­nie, ktoré sa na nič nehrá. Jed­no­du­cho si. Jed­no­du­cho ži­ješ, mys­líš a cí­tiš. Si do­ko­nalá pred­stava mu­žov, aj keď ťa možno tak hneď ne­vi­dia. Ob­čas sa strá­niš, ne­dô­ve­ru­ješ. Chceš len svoju deku, dobrú knihu a čaj. Si vy­snená prin­cezná. Nád­herná žena. Si pút­nik ži­vo­tom. Si ti­chá, krehká, no pre mňa ne­za­bud­nu­teľná. Máš okolo seba istú ener­giu, ktorú mi­lu­jem a vá­žim si ju. Si verná svo­jim pred­sta­vám a snom. Chceš nie­len sní­vať, ale aj re­a­li­zo­vať.

Máš rada jed­no­du­ché veci. Ne­stretli by sme ťa v ne­ónoch či vo vy­zý­va­vom ob­le­čení. Chceš jed­no­du­chosť vo všet­kom. Mi­lu­ješ svoj čer­vený rúž, pre­tože sa tak cí­tiš žen­sky. Je ra­dosť s te­bou ísť na­ku­po­vať, pre­tože si priama, vieš čo máš rada a si jed­no­du­chá. Mi­lu­jem s te­bou naše ká­vičky, čaje alebo aj pivá. Je to zá­ži­tok.

large

we­he­ar­tit.com

Tá tvoja spon­tán­nosť je úžasná a to, že si dievča do voza i do koča je ob­di­vu­hodné. Ne­zá­vi­díš, proste ži­ješ s tým, čo máš. Do­pra­ješ. Ne­o­hro­mu­ješ klam­stvami. Tvoje srdce je jed­no­du­ché, no nád­herne čisté. Si žena činu a ak o niečo bo­ju­ješ, tak po­riadne! Všetko chceš ana­ly­zo­vať a skú­mať. Mi­lu­ješ in­špi­rá­ciu a spoz­ná­va­nie.

Som veľmi rada, že ťa po­znám. A ver mi, že ta­kých je nás viac. Je skvelé po­znať ťa. Je skvelé po­čú­vať ťa a ve­dieť, že si úp­rimné dievča či žena, ktorá chce jed­no­du­cho žiť a mi­lo­vať. Je krásne, že na svete sú stále také nežné a dob­ro­sr­dečné duše. Vá­žim si ťa.

Te­šilo ma, slečna ne­ná­padná.

Tak zas na­bu­dúce.

 

„Prí­tom­nosť ženy ni­kdy nie je bez účinku. Buď pri­náša jas alebo ne­po­koj. V jej prí­tom­nosti muži zme­nia svoje sprá­va­nie, podľa toho, či pre­budí to naj­lep­šie alebo to naj­hor­šie v nich.“

(J. Cro­is­sant)

Komentáre