Už tretí rok po sebe spo­lu­pra­cuje ma­ga­zín Va­nity Fair so sláv­nym fo­to­gra­fom Mar­kom Se­li­ge­rom. A vy­zerá to tak, že sa im to vy­pla­tilo. Os­ca­rové por­tréty majú na ins­ta­grame veľký úspech.

Ce­leb­rity z kaž­dého kúta sveta a z kaž­dého mož­ného oboru (spev/he­rec­tvo…) sa pred­ne­dáv­nom stretli na ce­re­mó­nii odo­vzdáv­nia os­ca­rov. Väč­šina z nich sa s ne­skrý­va­nou ra­dos­ťou po­sta­vila pred Mar­kov ob­jek­tív a ve­no­vala mu zo­pár mi­nút na vy­tvo­re­nie týchto nob­le­sých zá­be­rov.

Každý je­den zo zá­be­rov je v štýle sta­rého Hol­ly­wo­odu. Tak ako každý rok, aj tento rok sa na po­du­jatí vy­skytli známe tváre, vrá­tane os­ca­ro­vých vý­her­cov Brie Lar­sona a Sama Smitha. Do­konca ani títo dvaja ob­jek­tívu ne­odo­lali a zú­čast­nili sa tejto ma­lej, no veľmi mi­lej a ob­ľú­be­nej tra­dí­cie.

Ak by ťa ok­rem fo­tiek zau­jí­mal aj pro­ces ich zho­to­vo­va­nia, malý zo­strih náj­deš aj vo vi­deu niž­šie. Celé vi­deo si mô­žeš po­zrieť v 360 ° ro­z­hraní.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16zdroj + fotky: my­mo­dern­met.com

Komentáre