Drahá, na­ozaj. Uve­dom si to. Pred­tým, než vstú­piš do vzťahu s nie­kým iným, mu­síš vstú­piť do vzťahu sama so se­bou.

Mu­síš ve­dieť, čo si za­slú­žiš. Mu­síš ve­dieť, akú máš hod­notu. Mu­síš ve­dieť, kto si a čo chceš. Mu­síš mať sta­no­vené hra­nice. Mu­síš byť k sebe úp­rimná. A nie preto, že si se­becká, ale pre to, že ti na tom zá­leží. Že ti zá­leží na tom, s kým bu­deš vo vzťahu. Že ti zá­leží na tom, ako sa bude k tebe sprá­vať. Mu­síš spoz­nať seba samú. Ro­biť veci, ktoré ťa te­šia, ktoré ťa ro­bia šťast­nou. Mu­síš ve­dieť, že si za­slú­žiš dob­rého muža.

Spoz­naj sa. Po­tre­bu­ješ lásku, tak zisti akú. Po­tre­bu­ješ lásku tak, ako po­tre­buje kvet vodu. Vieš oce­niť kva­lity muža, vieš oce­niť jeho sta­toč­nosť, ne­zá­vis­losť a úp­rim­nosť. Pro­sím, hľa­daj ta­kého muža. Hľa­daj muža, ktorý ťa bude mať rád. Ktorý ťa ne­bude zne­uží­vať.

Ne­ro­bíš to ani ty. Práve na­opak. Ak so vo vzťahu sama so se­bou, vieš čo oča­ká­vať. Vieš, že ti muž musí dať to, čo dá­vaš ty sebe. Čo dá­vaš ty jemu. Po­zor­nosť, ver­nosť, stá­losť, vzťah, ktorý ne­dr­žíš na krátko, ale dá­vaš mu voľ­nosť.

Pred­tým, ako vstú­piš s nie­kým do vzťahu, opý­taj sa sama seba, či si daný chlap za­slúži tvoju lásku. Či je na­ozaj to, čo sku­točne hľa­dáš.

Ak nie, tak odíď. Ni­kto si ne­za­slúži tvoju lásku, ak sa k tebe ne­správa s re­špek­tom a po­ko­rou. Mu­síš na­ozaj zis­tiť, aká si. Čo chceš od ži­vot a kam sme­ru­ješ. Pre­tože ak si stále so se­bou ne­vy­rov­naná, vzťah ne­bude ide­álne rie­še­nie. Ak ne­vieš vy­rie­šiť svoje prob­lémy, asi ťažko po­tom vy­rie­šiš tie vo vzťahu. Ak ne­vieš kto si, asi ťažko bu­deš hľa­dať muža svo­jich snov.

Zlatko, nájdi samú seba. Kúp si kvety, ktoré mi­lu­ješ, choď na ve­čeru, kúp si dar­ček, da­ruj si od­dych a po­koj. Roz­mýš­ľaj, po­chop svoje myš­lienky a maj sa rada. Si úžasná žena, ktorá si za­slúži viac ako len oby­čajný vzťah.

Za­slú­žiš si všetko, ale nájdi sa.

Komentáre