Ak ho­vo­rím o se­ba­láske, tak mys­lím ten druh zdra­vej se­ba­lásky, keď pri­jí­mam samú seba, aj so svo­jimi ne­do­ko­na­los­ťami, chy­bami, a so svo­jou mi­nu­los­ťou. Už v dáv­nych ča­soch starí fi­lo­zofi tvr­dili, že člo­vek je schopný ko­ope­rá­cie s rov­no­cen­nými ľuďmi(!!), ni­kto však nie je pros­tried­kom na uspo­ko­je­nie tú­žob dru­hého člo­veka. A keď sa nad tým hl­b­šie za­mys­líš, má to niečo do seba…

zdroj: unsp­lash.com

Ak si ne­šťastná, ne­spo­kojná, mies­tami sa ne­ná­vi­díš, ni­kto nie je ta­kým moc­ným ča­ro­de­jom, aby  ťa za­chrá­nil. Môže ti po­môcť, no tú lásku a šťas­tie mu­síš nájsť v sebe sama…pre­tože naše vzťahy sú na­ším zrkad­lom. Preto sa nám nie­ktoré veci stále dejú a budú sa diať stále do­ne­ko­nečna, až kým to celé ne­po­cho­píme. Takže nie­kedy sú se­ba­ľú­tostné reč­nícke otázky typu: „Prečo stále ja mu­sím nájsť ta­kého de­bila? Som mag­net na idi­otov „… na mieste. Milá moja, prečo im to teda stále do­vo­ľu­ješ?

😍❤️

A post sha­red by Coup­les (@couple.s) on

Prijmi sa. Prijmi sa s kaž­dým kús­kom svojho tela s kaž­dým kú­tom tvo­jej duše. Prijmi svoje chyby z mi­nu­losti, od­pusť si, a prijmi aj svoje ne­dos­tatky. No a čo, že nie si do­ko­nalá? Veď kto je? No a čo, že si spra­vila hlú­posť? Od­pusť si a uč sa. Teš sa zo ži­vota a z toho čo máš…Ne­za­bú­daj na to, kto si a buď si toho ve­domá. Ne­skrý­vaj sa. Ak sa ti tak strašne pá­čia klo­búky, ale ne­vieš ako za­re­a­guje oko­lie, kašli na nich a vezmi si ten klo­búk von :), ak si stále chcela za­čať cho­diť na pole dance, ale ne­nab­rala si od­vahu, te­raz je ten správny čas.

Raz sa ma nie­kto spý­tal : „Kvôli komu si sa dnes tak vy­pa­rá­dila?“ A vtedy som sa za­mys­lela, že vlastne kvôli ni­komu. Kvôli sebe. Lebo sa chcem dobre cí­tiť. A keď sa dobre cí­tim, mám krajší deň. Všetko je, drahá moja, jedna veľká re­ťa­zovka, ktorá za­čína te­bou. 

Komentáre