Roz­chod je viac ako len ko­niec vzťahu.Je to hlavne smú­tok za stra­te­nou bu­dúc­nos­ťou.

Je to tá svadba, ktorú už ni­kdy ne­na­plá­nu­ješ, tie deti, ktoré ni­kdy ne­dos­tanú meno a tie vy­sní­vané vý­lety, ktoré ni­kdy ne­u­sku­toč­níte.

Je to práz­dnota, ktorú po­cí­tiš vždy, keď zrazu va­ríš len sama pre seba. Je to ako keby jedlo stra­tilo všetky prí­chute, akoby zrazu víno ne­spô­so­bo­valo ten prí­jemný hre­jivý po­cit v krku.

Je to ti­cho te­le­fónu. Žiadne zmeš­kané ho­vory a ne­pre­čí­tané správy. Je to ne­us­tále kon­tro­lo­va­nie nie­čoho, čo sa ne­stane. Je to o ma­zaní a blo­ko­vaní  a ná­deji, že sa ti to po­darí navždy do­stať aj z hlavy.

Je to o sní­vaní o dru­hej šanci. Je to o túžbe zba­dať ho pred dve­rami vždy, keď sa vrá­tiš z práce. Je to o ča­kaní, či ti po­čas za­spá­va­nia za­čnu lie­tať ka­mienky do okna. Je to tá pie­seň, ktorá má schop­nosť rozp­la­kať ťa.

Je to o sle­do­vaní cu­dzin­cov a pred­stave, či by to as­poň s nie­kým z nich mohlo byť rov­naké.

Je to o pred­stave, aké by bolo strá­viť zvy­šok ži­vota v sa­mote.

Cí­tiš sa tak zlo­mená, že už vlastne ani nič ne­cí­tiš. Si tak bez slov, že je­diný, kto ich je schopný z teba do­stať, je je­dine on.

Je to o ig­no­ro­vaní se­lek­tív­nej pa­mäte, ktorá si chce pa­mä­tať všetky tie ma­gické mo­menty. Je to o ig­no­ro­vaní myš­lienky, že všetky tie veci te­raz možno zdieľa s nie­kým iným.

Je to o hneve – tak veľmi ho chceš ne­ná­vi­dieť, no ne­ná­vi­díš seba. Je to o se­bat­rýz­není myš­lien­kami, ktoré ti ho­vo­ria, že si hlúpa. Hlúpa, že si do­vo­lila sa­mej sebe opäť spad­núť do toho ko­lo­toča, ktorý vždy skončí bo­les­ťou.

Je to po­cit, že ste to mohli zvlád­nuť oveľa lep­šie. Je to po­cit, že vše­tok ten čas bol zby­točný a že si to všetko obe­to­vala pre nič.

Roz­chody nie sú len o ne­dos­tatku lásky. Roz­chod, to je strata naj­lep­šieho pria­teľa. Je to o učení sa, ako fun­go­vať ako po­lo­vica, nie ako ce­lok. Je to o pre­ží­vaní tých prázd­nych miest v tvo­jom dni, ktoré sa zrazu ob­ja­via. Roz­chod je ne­ko­nečný boj o tom, ako za­čať cí­tiť lásku, ktorú si k nemu cí­tila, ten­to­raz k sebe.

foto: Bon­ninS­tu­dio

Komentáre