V Au­parku to v so­botu 17.9. na 1.po­schodí žilo od­kedy sme prišli. Ví­tali nás ener­gickí za­mest­nanci, skvelá hudba a ča­ka­júci rad ne­tr­pez­li­vých náv­štev­ní­kov, ktorí sa ne­ve­deli doč­kať mo­mentu, kedy sa roz­trhne páska a ot­vo­ria sa brány pre­dajne Fo­re­ver 21 a my sme boli nad­šení spolu s nimi.

toto7

Navždy 21. Prečo práve ná­zov Fo­re­ver 21? V Ame­rike na­zvali módnu značku práve pre fakt, že sa v nej ob­lie­kali ľu­dia vo ve­ko­vej hra­nici do veku 21 ro­kov. Ma­te­riály a aj pre­ve­de­nia k ich veku pri­ro­dzene za­pa­dali, ho­dili sa k ich štýlu ži­vota a mys­le­nia. Celá fi­lo­zo­fia značky sa ne­sie v du­chu mla­dosti. Dnes sa s touto znač­kou stre­táva ve­ková ka­te­gó­ria v po­dob­nej ve­ko­vej ro­vine, no na ot­vo­rení sme vi­deli rôzne ve­kové ka­te­gó­rie. Mla­dosť, voľ­nosť, navždy 21 to všetko je z tejto značky cí­tiť a do­káže tento po­cit mla­dosti vďaka svo­jím trendy štý­lo­vým kús­kom pre­niesť na­ozaj na kaž­dého.

 

Event sa nie­sol v du­chu ra­dosti z módy, ktorá k nám prišla z ďa­le­kej USA. Vo vzdu­chu bolo cí­tiť, že Au­park sa už o chvíľu za­píše me­dzi ďal­šie ob­chodné cen­trá, kde mô­žete túto fas­hion značku nájsť a na­kú­piť si zo ši­ro­kého vý­beru ob­le­če­nia a rôz­nych iných mód­nych kús­kov. Ame­rika udáva trendy v móde ne­us­tále a práve to hnalo ľudí v so­botu do Au­parku naj­viac. Fakt, že táto značka pô­sobí na ce­lom svete, ob­lie­kajú sa v nej rôzne osob­nosti a svoje za­stú­pe­nie má me­dzi ďal­šími 50 kra­ji­nami pri­viedlo v  so­botu do Au­parku stovky ľudí.toto6Ča­ka­júci rad pred ot­vo­re­ním.

toto16Sláv­nostne sa roz­strihla páska a do pre­dajne vstú­pili prví zá­kaz­níci. Pr­vých 200 zá­kaz­ní­kov do­stalo dar­če­kovú po­u­kážku na ná­kup v hod­note 10 EUR. Roz­dá­vala ich tá naj­ve­sel­šia sku­pina za­mest­nan­cov, akú som mala mož­nosť kedy vi­dieť, a tvo­rili ju aj za­mest­nanci z Grécka. Už len tento fakt do­dá­val ce­lej ak­cií špe­ciálny vý­znam. Tan­co­vali, fo­tili sa, usmie­vali sa a pre­ná­šali po­zi­tívnu ná­ladu na nás všet­kých. S ra­dos­ťou od­po­ve­dali na všetky otázky a spl­nili čo­koľ­vek čo bolo v ich si­lách.

 

toto10     toto11

Pre­dajňa ne­bola ot­vo­rená ešte ani 10 mi­nút a ľu­dia už od­chá­dzali s pl­nými žl­tými taš­kami. Mali mož­nosť vy­fo­tiť sa pri špeci veľ­kej F21 foto stene, za­po­jiť sa do sú­ťaží o ďal­šie dar­če­kové po­u­kážky, a tak­tiež mali mož­nosť do­stať radu pri vý­beru out­fitu od zná­mych blog­ge­riek ako sú : SIS­SQUE, Lau­ri­ins­tyle, Sweet Lady Lol­li­pop či Fress­hion , vy­chut­nať si skvelé hu­dobné čísla am­ba­sá­do­rov značky Fo­re­ver 21 Mar­tina Ha­ri­cha a Emmy Drob­nej, ktorí boli úžasní. Ak­cii to do­dalo hu­dobný roz­mer, ktorý sa pre­me­nil na ne­za­bud­nu­teľný zá­ži­tok, predsa kedy ino­kedy za­ži­jete to, že vám podá Emma Drobná mik­ro­fón a mô­žete si s ňou po­čas vy­stú­pe­nia spie­vať? Prog­ram bol skvelo uspo­ria­daný, každú ho­dinu od 10:00 do zhruba 17:00 ste mali mož­nosť te­šiť sa na prí­chod ne­ja­kej osob­nosti. Fakt bol ten, že chvíľu všet­kých te­šil prí­chod jed­nej osob­nosti a vzá­pätí sa ob­ja­vila ďal­šia. Ak­ciu mo­de­ro­val mo­de­rá­tor Rá­dia Európa 2 a TV Mar­kíza Ka­mil Kon­koľ a tak­tiež mo­de­rá­torka Rá­dia Európa 2 Diana Há­ge­rová. O skvelú hudbu sa sta­ral DJ Peťo.toto26

toto23    toto24                      toto31         Úžasná Emma Drobná

toto21      toto20

Fas­hion blog­gerky SIS­SQUE a Lau­rins­tyle a mo­de­rá­tor Rá­dia Európa 2 Ka­mil Kon­koľ

Ak­tu­álna ko­lek­cia v bra­ti­slav­skom Au­parku je na­ozaj rôz­no­rodá. Na­chá­dzajú sa tam uvoľ­nené le­žérne kúsky, diev­čen­ský až ško­lácky štýl, veľmi po­pu­lárny bo­ohoo štýl, re­tro kúsky v po­dobe roz­ší­re­ných ru­ká­vov na blúz­kach či klo­búky, street style a tak­tiež ele­gan­cia. Na­chá­dza sa tam sa­moz­rejme aj muž­ská sek­cia, ktorá sa ne­sie v mla­dic­kom du­chu, street style štýle a pod. Ma­te­riály sú veľmi jemné a kva­litné. V pre­dajni náj­dete kúsky so vzormi ale tak­tiež čisté mi­ni­ma­lis­tické kúsky, ktoré skom­bi­nu­jete tak­mer so všet­kým. Tak­tiež v nej náj­dete ši­roký vý­ber s na­ozaj trendy do­pl­n­kami a ka­bel­kami. To, čo v pre­dajni ne­môže chý­bať sú sa­moz­rejme krásne to­pánky.toto19toto17

To, čo túto značku od­li­šuje od tých os­tat­ných naj­viac je, že v pre­dajni Fo­re­ver 21 náj­dete na­ozaj ak­tu­álne trendy kúsky za vý­borné ceny. Po­kiaľ si chcete na­kú­piť štý­lovo a ak­tu­álne za naj­lep­šie ceny, Fo­re­ver 21 je pre vás ako stvo­rené! Ko­nečne ob­chod, v kto­rom sa dá ob­liecť na­ozaj pekne bez toho aby ste mu­seli skra­cho­vať.

Na ak­cii sa zú­čast­nila aj vlog­go­va­cia dvo­j­ica Patty Ro­bert World. Po­čas ak­cie na­tá­čali vlog a ro­bili chal­lenge.

 

Prie­beh uda­losti, sláv­nostné ot­vo­re­nie, mo­de­rá­tor­ské vstupy, spe­vácke vy­stú­pe­nie Emmy Drob­nej a roz­ho­vory s blog­ger­kami SIS­SQUE a Lau­rins­tyle a veľa ďal­šieho náj­dete vo vi­deu:

Ka­mera a strih : Ma­rianna Hen­ne­lová

 

Komentáre