Pro­ti­klady sa pri­ťa­hujú. Ľu­dia sa aj po­mo­cou tohto kľú­čo­vého zá­konu fy­ziky sna­žia po­cho­piť a vy­svet­liť puto me­dzi mu­žom a že­nou. Ur­čite aj teba nie­kedy na ulici upú­tal na prvý po­hľad ne­zvy­čajný pár – nežné žieňa s pri­ro­dze­nými vlasmi a všed­ným out­fi­tom, ktorú spre­vá­dzal po­te­to­vaný sval­náč s po­hľa­dom úto­čia­ceho pit­bulla. Dnes sa už však nad roz­dielmi vo vý­zore par­tne­rov ne­po­za­sta­vu­jeme. Niet divu, veď aj ne­dot­knutá Sandy pod­ľahla prí­ťaž­li­vému drs­ňá­kovi Dan­nymu. Ale je re­álne, aby táto už kla­sická te­e­na­ger­ská ro­manca zo­trvala aj po zá­ve­reč­ných ti­tul­koch?

elite-daily-Lukas-Korynta-couplefoto: eli­te­daily

Roz­diel­nosť je at­rak­tívna. Je to niečo ne­poz­nané, vzru­šu­júce a ty ne­mô­žeš odo­lať. Vzhľad však nie je všetko. Dá sa týmto zá­ko­nom pro­ti­kla­dov vy­svet­liť aj hl­b­šie spo­je­nie dvoch ľudí, ako len pr­votná túžba jed­ného po dru­hom? Osob­nostné a emo­ci­onálne vlast­nosti člo­veka vo vzťahu zo­hrá­vajú dô­le­žitú úlohu. Aj keď sa ti na prvý po­hľad môže zdať, že vý­bušný člo­vek bude skve­lým do­pl­n­kom tvo­jej po­koj­nej po­vahe, ne­musí to tr­vať večne a v ko­neč­nom dô­sledku si za­čnete liezť na nervy. Môže to sta­čiť vo fáze, kedy je naj­dô­le­ži­tej­ším roz­hod­nu­tím v spo­loč­nom fun­go­vaní par­tne­rov to, aký film si ve­čer po­zrú. Keď však príde na lá­ma­nie chleba, na skúšky ži­vota a na spo­ločné plá­no­va­nie bu­dúc­nosti, vaše cesty sa zrazu môžu roz­chá­dzať.

elitedaily_dylansara-800x400foto: eli­te­daily

Po­dobný sce­nár ča­kal aj mňa. S par­tne­rom sme sa po troch ro­koch roz­hodli, že po­su­nieme náš vzťah o le­vel vyš­šie. Hľa­da­nie spo­loč­ného pod­nájmu nás oboch po­sta­vilo do si­tu­ácie, ktorá bola pre nás úplne nová. Obaja sme mali vlastnú pred­stavu ide­ál­neho do­mova, ale ve­de­nie spo­loč­nej do­mác­nosti nás ná­ramne ba­vilo. Kým ne­na­stal sku­točný prob­lém – roz­hodla som sa, že sa sta­nem ve­gán­kou. Na moje prek­va­pe­nie to pria­teľ ak­cep­to­val, ale svoje stra­vo­va­cie ná­vyky zme­niť nech­cel ani ne­plá­no­val. Ja som ho ani ne­nú­tila. Po nie­koľ­kých týžd­ňoch po­čet ži­vo­číš­nych pro­duk­tov v na­šej chlad­ničke kle­sal, no s tým však rástlo na­pä­tie vo vzťahu. Uve­do­mila som si to­tiž, že nech­cem strá­viť ži­vot s nie­kým, kto má v tomto smere cel­kom od­lišný ná­zor. V hlave sa mi ne­us­tále vy­ná­rala myš­lienka, či spolu v bu­dúc­nosti bu­deme schopní vy­cho­vá­vať deti. Šťastné man­žels­tvá sú predsa tie, v kto­rých obaja par­tneri zdie­ľajú rov­naké či po­dobné ná­zory v ži­votne dô­le­ži­tých otáz­kach. A z môjho po­hľadu, to ži­votne dô­le­žitá otázka bola. Roz­hodla som sa, že bude lep­šie ak si obaja náj­deme nie­koho s rov­na­kými hod­no­tami. Práve tie spo­ločné hod­noty, ktoré ľu­dia uzná­vajú, ži­votný štýl, ktorý žijú alebo to ako trá­via voľný čas, môže byť zá­ru­kou dl­ho­trva­jú­ceho vzťahu.

Couple-Elite-Dailyfoto: eli­te­daily

Na dru­hej strane aj pre­hnaná po­dob­nosť oboch par­tne­rov môže ško­diť, lebo vzťah sa tak môže stať nud­ným. Ne­rob preto vedu z toho, ak je tvoj chlap nad­še­nec cyk­lo­tu­ris­tiky a ty by si celý ví­kend naj­rad­šej strá­vila pod de­kou pri se­riály. Pred­tým ako si po­vieš „áno, on je ten pravý“, pre­hod­noť, čo vlastne od vzťahu oča­ká­vaš. Hlavne ne­rob unáh­lené zá­very, pre­tože sa­moz­rejme exis­tujú vý­nimky a aj ľu­dia s roz­diel­nym hod­no­to­vým reb­ríč­kom spolu môžu dl­ho­dobo vy­chá­dzať. Naj­šťast­nej­šie man­žels­tvá sú tie, v kto­rých ľu­dia ne­mu­sia mať rov­naké vlast­nosti. Jed­no­du­cho majú obaja do­sta­tok po­ro­zu­me­nia a na­učili sa ak­cep­to­vať svoje roz­diely.

ti­tulná foto: fun­tard.com

Komentáre