Skús to len na chvíľu: pre­staň sa po­ze­rať za seba

Je to ťažké, ale mu­síš sa pre­stať ne­us­tále otá­čať za mi­nu­los­ťou.

Tvoja mi­nu­losť ťa má dr­žať ta­kým spô­so­bom, aby si sa ni­čím ne­mu­sela trá­piť. Prob­lém je, že to ob­čas ne­vieš kon­tro­lo­vať. Ne­chá­vaš sa utlá­čať ve­cami, ktoré už ni­kdy ne­zme­níš a uniká ti svetlá, ešte ni­čím ne­po­ru­šená bu­dúc­nosť.

Vďaka tomu zvyk­neš za­nev­rieť na isté veci a ne­ot­vá­raš sa no­vým mož­nos­tiam. Mys­líš si, že ak ti to ne­vyšlo pred pár me­siacmi, tak ti to ne­vyjde ani te­raz.

Ne­chá­vaš to hrať sa s tvo­jou mys­ľou, pre­tože každé vlákno vnútri teba ťa va­ruje pred nie­čím, čo sa ti stalo v po­sled­nej dobe.

16123274_395892834099076_4157522467012739072_n

foto: thought­ca­ta­log.com

Ale ak sa ne­cháš kon­tro­lo­vať týmto spô­so­bom, ni­kdy ne­náj­deš bu­dúc­nosť, ktorá je plná spo­koj­nosti, sta­bi­lity a šťas­tia

Bu­deš to všetko no­siť ako ba­toh plný te­hál na chrbte do kaž­dého no­vého vzťahu, vy­čer­páš seba a aj toho, koho máš rada.

Ne­ho­vo­rím, že máš od­pus­tiť svo­jej mi­nu­losti a ľu­ďom čo ti spra­vili hrozné veci.

Ho­vo­rím, vo vlast­nom zá­ujme, v zá­ujme tvojho bu­dú­ceho šťas­tia, že sa máš od toho od­tr­hnúť a vy­kro­čiť ces­tou vpred.

Ako­náhle to uro­bíš, tak sa tvoj ži­vot zmení. Ne­na­stane to cez jednu noc. Roz­hodne to ne­bude chvíľ­kové.

26962351456_8a1439c251_k

foto: thought­ca­ta­log.com

Ale jed­ného dňa sa pre­bu­díš a zis­tíš, že tvoja tiaž na srdci zmizla. A to všetko len preto, že si sa roz­hodla pre­stať po­ze­rať späť.

A po­tom príde deň, kedy zis­tíš, aká si sta­točná a po­vieš aj iným pravdu o tebe. Celý prí­beh, a nie­len po­lo­vicu pravdy, že si mu­sela mr­hať ce­lým ži­vo­tom len preto, že si sa bála, čo budú ľu­dia ho­vo­riť, ako­náhle budú ve­dieť, čo si si mu­sela pre­žiť, aby si to všetko ne­chala za se­bou.

Prí­beh pre­ro­bíš tak, aby si bola pri­ja­teľ­nou pre spo­loč­nosť. Prí­beh, vďaka kto­rému sa cí­tiš na­pl­nená. In­for­mu­ješ kaž­dého prav­dou a už sa ti ne­budú tla­čiť slzy do očí. Na­miesto toho to po­vieš s ta­kou si­lou, ktorá pri­ne­sie slzy do očí iných ľudí.

Takže, pro­sím ťa, pre­staň sa ob­ze­rať za mi­nu­los­ťou.

NEJ­DEŠ V TOMTO SMERE; IDEŠ OPAČNE!

Komentáre