„Ach, ty si sama? Ne­boj, nie­koho si náj­deš. “

Keď po­ču­jem túto vetu, do­stá­vam vy­rážky. Do­slova ma pri­vá­dza k šia­len­stvu. Na­ozaj ne­sto­jím za nič, ak nie som vo vzťahu? Mu­sím mať nie­koho, len aby som bola nor­málna?

Moja od­po­veď znie NIE!

Na­chá­dzam sa v etape ži­vota, kedy ne­pot­re­bu­jem byť s nie­kým nons­top, pri­pú­taná k nemu celý čas. Ne­pot­re­bu­jem nie­komu ne­us­tále pí­sať, kde som alebo vy­svet­ľo­vať, kde som bola celý čas. Nech­cem mať po­cit, že mu­sím s nie­kým trá­viť vše­tok svoj voľný čas.

Páči sa mi byť sa­mej.

Strá­vila som časť mo­jej mla­dosti v dvoch váž­nych vzťa­hoch na­miesto toho, aby som si tú mla­dosť viac užila, preto sa ne­náh­lim do ďal­šieho vzťahu.

Jasné, nie som rada sin­gle, ak všetci na­okolo nie­koho majú, ale na dru­hej strane sa mi páči vy­jsť si von a ba­viť sa s ne­zná­mymi ľuďmi bez vý­či­tiek sve­do­mia, či by sa to pá­čilo mo­jej po­lo­vičke.

A vieš prečo sa mi to páči? Pre­tože som to len ja, ja sama. Nie som nie­koho pria­teľka. Ja som ja.

Mô­žem si ísť za­be­hať  bez toho, aby som nie­komu ho­vo­rila kam idem, mô­žem si plá­no­vať s pria­teľmi vý­lety bez toho, aby ma nie­kto kon­tro­lo­val, mô­žem ro­biť veci, ktoré ma ro­bia šťast­nou.

Mô­žem byť se­becká. Každý by mal mať miesto vo svo­jom ži­vote, kedy môže byť se­becký.

Ne­ho­vo­rím, že už ni­kdy s ni­kým nech­cem cho­diť. Som si istá, že jed­ného dňa bu­dem chcieť trá­viť vše­tok svoj voľný čas s nie­kým, bu­dem si s ním chcieť pí­sať po celú dobu, ale práve te­raz som rada, že som sama.

Tak pro­sím, pre­staň mi ho­vo­riť, že si „nie­koho náj­dem“, pre­tože ja mo­men­tálne ni­koho ne­hľa­dám.

Komentáre