Po­znáš to, stret­neš sta­rého zná­meho a pri lú­čení si po­viete: ,,veď si na­pí­šeme“, alebo ,,mu­síme už sko­čiť na kávu“ a prejde deň, dva, týž­deň, me­siac a nič. A takto som ja, krava, ča­kala aj na chlapa, keď sa mi pá­čil. On mal svoje „veci“, „vy­ba­vo­vačky“ a ja som ča­kala, kedy prí­dem na rad. Áno, po­vieš si na­ivka, lenže láska s nami za­metá ako chce, ale ne­skôr príde vy­triez­ve­nie.

Zvykla som na­le­tieť ľu­ďom a ich vý­ho­vor­kám, ak mi chceli vy­svet­liť svoje po­divné sprá­va­nie voči mne.  Alebo to bolo tým, že som chcela uve­riť ich klam­stvám, aby som ne­zos­tala skla­maná? Sama ne­viem, ale uve­do­mila som si, že čím viac som nie­komu od­pus­tila jeho lož, tým viac som bola skla­maná. Čím viac som kla­mala samú seba, že takto to má byť, tým viac som bola kla­maná.

tumblr_n01r48wxl61srtaqzo1_5401foto: tum­blr

Preto som sa roz­hodla s tým pre­stať.

Pre­stala som de­kó­do­vať správy a čí­tať me­dzi riad­kami, pre­tože ľu­dia, kto­rým ma mne zá­leží, mi vždy budú vra­vieť všetko na ro­vinu. Pre­stala som ča­kať na ľudí, ktorí mi prí­liš veľa na­sľu­bo­vali a uro­bili z toho veľmi málo. Na­učila som sa ne­chať ho­vo­riť činy za seba. Pre­stala som ro­biť vý­nimky, kvôli ľu­ďom, ktorí ne­spra­vili vý­nimku pre mňa. Pre­stala som cho­diť mimo svo­jej cesty, keď to bolo vý­hodné len pre nich.

Pre­stala som tu byť pre nie­koho, kto tu ne­bol pre mňa, keď som to naj­viac ča­kala. Pre­stala som sa ozý­vať ľu­ďom, ktorí sa mi oz­vali, len keď ma po­tre­bo­vali. Pre­stala som si mys­lieť, že ľu­dia re­a­gujú na moju lás­ka­vosť lás­ka­vos­ťou. Pre­stala som si mys­lieť, že ľu­dia môžu byť až tak za­nep­ráz­dnení, aby mi na­pí­sali as­poň slovo (všetko je o pri­ori­tách). Pre­stala som ve­riť opi­tým slo­vám, ktoré stra­tia svoj vý­znam, keď príde vy­triez­ve­nie. Pre­stala som byť na­ivná a za­čala som byť viac ra­ci­onálna.

Pre­stala som si kom­pli­ko­vať ži­vot zby­toč­ným ana­ly­zo­va­ním môjho sprá­va­nia a myš­lien­kami na to, čo som zas spra­vila alebo po­ve­dala zle, že sa mi do­tyčný ne­ozýva. Uve­do­mila som si, že ten kto chce, nájde si spô­sob, ako byť so mnou a kto nie, nájde si dô­vody, prečo so mnou ne­bude. Je to jed­no­du­ché.tumblr_muq4gnumpn1srtaqzo1_500foto: tum­blr

Tým, kto­rým na tebe zá­leží, ti to do­kážu, po­ve­dia ti to, pre­sved­čia ťa o tom. Ten, kto ťa ne­mi­luje, bude s te­bou len vtedy, kedy mu to vy­ho­vuje, keď po­tre­buje tvoju lásku, a po­tom na teba za­budne.

Tí, ktorí chcú byť v tvo­jom ži­vote sa budú sna­žiť zo­stať s te­bou v kon­takte, budú si pa­mä­tať uda­losti a na­ro­de­niny bez toho, aby od teba niečo chceli. Tí, ktorí nechcú byť v tvo­jom ži­vote, zo­stanú v zóne me­dzi cu­dzin­cami. Nie je nič me­dzi. Sú buď s vami alebo proti vám, buď ťa mi­lujú alebo ne­ná­vi­dia, buď im na tebe zá­leží, alebo si im ukrad­nutá. Buď sa sna­žia byť sú­čas­ťou tvojho ži­vota, alebo nie. Buď si hľa­dajú spô­soby byť v tvo­jom ži­vote, alebo dô­vody prečo ne­byť.

Môj čas je vzácny, preto ak so mnou nech­ceš byť, ne­za­va­dzaj os­tat­ným, ktorí budú za moju prí­tom­nosť vďační.

Foto: di­gi­pulse.tum­blr.com

Komentáre