Nie­kto sa pri tomto nad­pise môže za­smiať. Veď čo je to, ak celý ví­kend ne­poz­rieme, ako sa majú naši pria­te­lia, známi, osob­nosti alebo ľu­dia, kto­rých sme ná­hodne fol­lo­wli a vlastne ich vô­bec ne­po­známe? Kto má ins­ta­gram vie, že to nie je jed­no­du­ché len tak byť „off“, ak máte celý ví­kend po ruke wifi a za pár se­kúnd si môžte po­ze­rať ins­tas­to­ries alebo len tak sc­rol­lo­vať fotky. 

Av­šak ak trá­vime každý deň na ins­ta­grame, dobre vieme, že ne­máme prob­lém byť tam i nie­koľko ho­dín, ak sme na­šli niečo zau­jí­mavé, alebo jed­no­du­cho „len tak“ stal­ku­jeme ľudí, chceme byť ako oni a… a tu na­stáva ten prob­lém. Je do­ká­zané, že ins­ta­gram má na nás zlý vplyv, pre­tože sa za­čneme po­rov­ná­vať s ľuďmi, ktorí každý deň pri­dá­vajú úžasné fotky miest, ktoré nav­ští­vili, chutné jedlá, ktoré zjedli a my sa pý­tame, ska­diaľ sakra majú toľko pe­ňazí a prečo ne­mô­žeme byť aj my takí skvelí, pekní a ob­ľú­bení.

stocksy.com

Dámy a páni, áno, volá sa to dep­re­sia a zá­visť. Možno si po­vieš, že pre­há­ňam, ale ne­máš nie­kedy aj ty ten po­cit, že ako­náhle po­zrieš celý ins­ta­gram, chceš sa zme­niť, chceš byť kraj­šia, chceš pri­dá­vať po­sty a ho­vo­riť, ako ti je skvelo? Je fajn, ak vieš, ako vy­užiť toto mé­dium. Ins­ta­gram je plný rôz­nych zau­jí­ma­vosti, skve­lých fo­tiek ši­kov­ných ľudí a náj­deš tam množ­stvo in­špi­rá­cií. Len mu­síš prísť na to, ako to vy­užiť správne a ne­tr­pieť pre to po­ci­tom me­nej­cen­nosti.

Tak aké to teda bolo, keď som vy­pla ins­ta­gram na ví­kend? Bolo to skvelé, no nie­kedy i ťažké. Je jasné, že ak na ví­kend vy­pad­nete na chatu, vtedy si ani ne­bu­dete moc uve­do­mo­vať, že vám in­ter­net chýba, no strá­viť celý ví­kend nie­kde, kde ne­máte prob­lém pri­po­jiť sa na wifi a len tak pre­ze­rať ins­tas­to­ries, bolo tro­chu ťažké. Bola som doma, vonku pekne a mala som pár plá­nov. Av­šak mo­jou hlav­nou „úlo­hou“ bolo od­dy­cho­vať a ne­vy­uží­vať in­ter­net. Už som ne­mu­sela fo­tiť, čo nové som si kú­pila, akú by­linku som za­sa­dila alebo čo dob­rého som jedla. V so­botu po­obede ma ešte cel­kom zau­jí­malo, čo kto robí, kde kto je a dosť ťažké to bolo ig­no­ro­vať v so­botu v noci, kedy každý pri­dáva ins­tas­to­ries, ako je im skvelo na párty. Úp­rimne by som ča­kala, že to ne­z­vlád­nem a len tak so zve­da­vosti sa po­zriem. No úp­rimne? Ne­zau­jí­malo ma to. Bola som rada za ro­dinu okolo mňa, za pár pria­te­ľov, s kto­rými som po­ke­cala na dob­rom pive a celé to bolo veľmi milé a hlavne „off­line“.

stocksy.com

Zvládla som to, že som ne­vi­dela, čo moja ka­moška mala na obed alebo na akej faj­no­vej ak­cii boli moji pria­te­lia. Možno sa zdá, že je to smiešne a vlastne celé hlúpe, čo tvr­dím aj ja, keďže sa na­ozaj sna­žím so­ciálne siete mi­ni­ma­li­zo­vať, no skúste ne­ve­dieť o tom, ako sa má ten druhý.

Skúste to, stojí to za to.

Žite vlastné ži­voty.

Off­line. Tu a te­raz. 

Komentáre