S cuk­rom mám cel­kovo kom­pli­ko­vaný vzťah. Aby si ma teda lep­šie chá­pala, sladké jedlá pat­ria me­dzi moje na­job­ľú­be­nej­šie na svete. Jed­no­du­cho sa ich do­slova ne­viem do­žrať.

No tí­ne­džer­ský me­ta­bo­liz­mus sa pre niečo volá tí­ne­džer­ský me­ta­bo­liz­mus a s pri­bú­da­jú­cim ve­kom to moje telo pre­stalo stí­hať. Dú­fam, že nie, ale asi po­znáš ten po­cit, keď zis­tíš, že už sú ti dobré iba tep­láky.

A tak si za­čala rie­šiť di­éty. A do­po­čula si sa o níz­ko­sa­cha­ri­do­vej, ktorá je vraj mega účinná. A áno, te­ore­ticky môže. Prob­lém je, že celé stra­vo­va­nie je oveľa kom­pli­ko­va­nej­šie, než sa na prvý po­hľad zdá a sa­cha­ridy sú sakra dô­le­žitý mak­ro­nut­rient, keďže ho telo vy­užíva ako pa­livo – od fy­zic­kej ak­ti­vity až po čin­nosť mozgu.

Ak chceš ob­me­dziť sa­cha­ridy, schud­núť a zá­ro­veň ne­zni­čiť svoju chuť do ži­vota, drž sa týchto pra­vi­diel.

Sa­cha­ridy po­tre­bu­ješ!

Níz­ko­sa­cha­ri­dová di­éta sa to ne­volá preto, aby sme ne­pri­jí­mali žiadne sa­cha­ridy. Áno, prij­meš ich asi me­nej, než na čo si zvyk­nutá, no tvoje telo jed­no­du­cho pa­livo po­tre­buje. Úplne vy­ra­diť sa­cha­ridy je jed­no­du­cho bl­bosť, nech už ti ne­jaký stra­vo­vací guru tvrdí, čo chce.

Asi 30-40% pri­ja­tých ka­ló­rií by malo byť zo sa­cha­ri­dov.

giphy.gif

No nie je sa­cha­rid ako sa­cha­rid

Mliečne vý­robky, ze­le­nina, ovo­cie či stru­ko­viny, to sú zdroje kva­lit­ných sa­cha­ri­dov. Zdroje tých ne­kva­lit­ných si už asi vieš do­mys­lieť – čo­ko­lády, biele pe­čivo, slad­kosti, ne­zmysly. Bo­hate ti stačí, ak vy­ra­díš tie ne­kva­litné a tie kva­litné bu­deš mať pod kon­tro­lou. Na­vyše sú tie kva­litné zvy­čajne plné vlák­niny, vďaka čomu bu­deš oveľa skôr sýta.

Po­zor na veľ­kosť por­cií

To, že už ne­ješ pizzu a ces­to­viny ešte ne­zna­mená, že pri­jí­maš au­to­ma­ticky me­nej ka­ló­rií. A chud­nu­tie, či sa ti to páči alebo nie, je sku­točne iba o ka­lo­ric­kom de­fi­cite. Dá­vaj si po­zor na veľ­kosť por­cií a ne­jedz viac, ako tvoje telo po­tre­buje. Ak to­tiž zješ viac ka­ló­rií ako spá­liš, pri­be­rieš. Bodka.

foto: Lu­mina

Komentáre