Boli ste ešte diev­čatá, keď ste spolu všetky tri ka­ma­rátky na­šli svoje prvé lásky. Všetko bolo ru­žové, do­ko­nalé a dú­fali ste, že na celý ži­vot. Ale nič ne­trvá večne. Tvoje ka­ma­rátky za­žili prvé roz­chody, no tvoj vzťah trval na­ďa­lej… Bo­lelo ťa vi­dieť ich smutné a zni­čené tváre, tr­pela si s nimi.

pe­xels.com

Prečo roz­chody tak bo­lia?

Na za­čiatku je všetko také bez­chybné a pekné, ve­ríš v lásku na celý ži­vot, ne­pri­púš­ťaš si, že raz na­stane ko­niec… si jed­no­du­cho za­sle­pená lás­kou. Po čase sa ti za­čnú ot­vá­rať oči, stále si za­mi­lo­vaná, ale už ne­máš na tvári ten za­mi­lo­vaný úsmev, ktorý sa tak ťažko skrýva. No ne­treba ho vô­bec skrý­vať a han­biť sa zaň, je to úplne pri­ro­dzené. A keď po­mi­nie, ver tomu, že ti bude za ním ľúto. O vzťah sa treba sta­rať, a ak je­den z par­tne­rov už nemá zá­u­jem sa oň sta­rať, po­tom to príde, to čoho sa každý tak bojí, to čo patrí k ži­votu. Ko­niec, roz­chod, ti­cho, smú­tok, slzy…

pe­xels.com

Ty si roz­chod ešte ni­kdy ne­za­žila, no uve­do­mu­ješ si, že tvoj štvor­ročný vzťah už ne­stojí za veľa. Blíži sa ko­niec? Ko­niec pr­vej veľ­kej lásky? Keď sa te­raz po­zrieš na tvoje, už s roz­cho­dom vy­rov­nané, ka­ma­rátky, chceš ve­dieť aké je to byť znova slo­bodná. Chceš znova okú­siť slo­bodný ži­vot, aký si žila ke­dysi. Ži­vot, ktorý ti za­čal zrazu chý­bať.

pe­xels.com

Ak by si bola vo vzťahu šťastná, ne­roz­mýš­ľala by si nad slo­bod­ným ži­vo­tom. Sama vieš, že nie je správne zo­tr­vá­vať v roz­pa­dá­va­jú­com sa vzťahu. Ale ty máš strach. Strach z roz­chodu. Strach z toho, čo bude ďa­lej. Ale ty si silná a všetko zvlád­neš. Ja ti ve­rím a je na­čase, aby si si za­čala ve­riť aj ty. Ži­vot je krátky na to, aby si sa trá­pila, preto rob to, čo ťa robí šťast­nou, na­pĺňa ťa. Jed­no­du­cho rob to čo chceš. Je to tvoj ži­vot, tak ho ži podľa seba.

Komentáre