Ne­han­bím sa to pri­znať, mi­lu­jem kaž­do­ročné pre­hliadky Vic­to­ria’s Sec­ret. Nie kvôli značke, ani kvôli pod­pr­sen­kám. Skôr preto, že VS úplne re­de­fi­nuje všetko, čo do­te­raz módne pre­hliadky zna­me­nali.

Svet mo­de­lingu nie je taký skvelý, ako sa ama­té­rovi môže vzdať. Ži­vot mo­delky je o množ­stve osa­me­losti a izo­lá­cie od oko­li­tého sveta. Síce veľa ces­tu­ješ, no ces­tu­ješ sama. Mu­síš vy­ze­rať dobre v kaž­dej se­kunde. Niet sa čo di­viť, že mnohé mo­delky vy­ho­ria skôr, než majú vô­bec 20.

Pri Vic­to­ria’s Sec­ret mám však akýsi prí­jem­nejší po­cit. Aj keď viem, aké sú ženy a že pod po­vr­chom sa skrýva ur­čite mnoho prob­lé­mov, VS je is­tým spô­so­bom ako ro­dina. Ak si si to­tiž všimla, značka sa o svoje diev­čatá na­ozaj stará úplne iným spô­so­bom. Diev­čatá trá­via veľa času spolu, ces­tujú spolu a stre­tá­vajú sa aj mimo práce. Keď v roku 2014 Cara De­le­vingne ne­bola po­zvaná a mé­dia za to vi­nili jej „na­fúk­nuté bruško“, Ed Ra­zek z Vic­to­ria’s Sec­ret ju osobne po­zval na pre­hliadku a uká­zal tak no­vi­ná­rom stredný prst. Koľko di­zaj­né­rov v pro­stredí módy by sa takto po­sta­vilo za kri­ti­zo­vané dievča?14566498_226032891166628_6108469455224832000_nfoto: Ins­ta­gram

Pre­hliadky Vic­to­ria’s Sec­ret nie sú o spod­nom prádle, ale o diev­ča­tách.

Na so­ciál­nych sie­ťach značka ne­us­tále pre­zen­tuje diev­čatá aj z ich osob­nej stránky – či už je to mar­ke­ting alebo nie, je veľmi prí­jemné, keď vi­dím, že aj tieto na­vo­nok do­ko­nalé diev­čatá sú oby­čajné ľud­ské by­tosti, rov­nako ako ja.

Aké to musí byť pre takú mo­delku, keď je roky sú­dené len za jej zo­vňaj­šok a zrazu má mož­nosť svetu uká­zať, čo sa skrýva pod po­zlát­kom? A aké to musí byť pre oby­čajné dievča, ktoré má pri po­hľade na do­ko­nalé po­zlátko po­cit vlast­nej ne­dos­ta­toč­nosti a po­tom zrazu zistí, že to dievča pre­žíva úplne rov­naké prob­lémy, ako aj ona.

A koľko zna­čiek si môže po­ve­dať, že ide aj pod po­vrch. A presne toto sú dô­vody, prečo žiadnu pre­hliadku VS najb­liž­šie roky ne­vy­ne­chám.

ti­tulná foto: Vic­to­ria’s Sec­ret

Komentáre