Som krá­ľovná utrá­ca­nia. Nie je žiad­nym ta­jom­stvom, že utrá­cam všetky svoje pe­niaze za pre­dra­ženú ka­der­níčku a dobré jedlo. Mys­lím si, že ak sa člo­veku v nie­čom ne­darí, mal by sa as­poň o seba pekne sta­rať a do­priať si.

A tak som po fakt zlom týždni vy­so­lila za rifle 225 eur.

Viem, viem. Tie pe­niaze som mohla po­u­žiť na ne­jaký pekný ví­ken­dový vý­let, prí­padne niečo trva­lej­šie, ako jedny hlúpe rifle. No po­tom som si uve­do­mila, že to bola vy­ni­ka­júca in­ves­tí­cia.

Ne­mu­sím ti ho­vo­riť, aká skvelá vec rifle sú. Na rande no­sím čierne skinny, do práce bežné. Mám jedny vy­prané, do­tr­hané čierne, ktoré sú moje ob­ľú­bené – pa­sujú to­tiž ku všet­kému a ni­kdy ne­vyjdu z módy. A mám svoje nové, drahé.

No v sku­toč­nosti šet­rím pe­niaze.

Nejde o to, ako vy­ze­ráš, nájsť dobré rifle je vždy prob­lém. A keď ich náj­deš, je v po­hode si za ne pri­pla­tiť. Na­vyše, kva­litné rifle sa ne­na­tiahnu a ne­roz­trhnú, tvoj za­dok v nich vy­zerá su­per na za­čiatku, aj po troch ro­koch. A hlavne..

..tri slová: cena za no­se­nie

Môj ka­ma­rát sty­lista mi raz po­ve­dal o ta­jom­stve ceny za no­se­nie. Je to jed­no­du­ché – ak si dáš rifle za 200 eur na seba v ži­vote 100-krát, cena za no­se­nie je 2 eurá. Ak si dáš rifle za 20 eur na seba šty­ri­krát, cena za no­se­nie je 5 eur. A keďže za kva­litu sa platí, drah­šie rifle vy­dr­žia pod­statne dl­h­šie a často vy­jdu re­álne lac­nej­šie, než tie na prvý po­hľad lacné.

A ešte niečo. Dobré rifle na dob­rom za­dku – buď pri­pra­vená na chla­pov, ktorí ti ich pre­pla­tia ku­po­va­ním drin­kov a sna­hou ťa zau­jať :)).

ti­tulná foto: Ja­vier Par­dina

Komentáre