Stále viac sa stre­tá­vam s ná­zormi mla­dých diev­čat a žien typu: „My nech­ceme cvi­čiť s čin­kami. Pre­boha len to nie! Ale ja nech­cem byť veľká a sval­natá!“

Ver mi, pí­šem z vlast­nej skú­se­nosti, veľká ne­bu­deš a mať svaly miesto tu­kov by mal byť tvoj hlavný cieľ, pre­tože práve svaly ti vy­for­mujú krásnu po­stavu po akej tú­žiš.

Keď cvi­čím v po­silke vi­dím väč­šinu mla­dých diev­čat ho­diny a ho­diny na kar­di­os­tro­joch. Po od­cvi­čení svo­jej po­vin­nej jazdy, ktorá ich evi­den­tne ve­ľa­krát ne­baví, si idú vô­bec ne­spo­tené do­mov. Takto to ro­bia nie­koľ­ko­krát do týždňa, stále ne­vi­dia žiadne vý­sledky a ne­chápu prečo.

Exis­tuje množ­stvo prí­pa­dov žien čo po­znám alebo som čí­tala, ktoré sa roky ve­no­vali len behu, jóge a ne­chá­pali prečo nie sú vy­ry­so­vané ako by chceli a ne­majú peknú at­le­tickú po­stavu. 

228deb0db1a43237b37adb5d1a18f556

Ženy, jed­no­du­cho treba za­čať so si­lo­vým tré­nin­gom. (A tým ne­mám na mysli cvi­čiť s jedno až dvoj­ki­lo­vými jed­no­ruč­kami☺) Ak chceš na sebe vi­dieť zmeny, po­kroky a cí­tiť sa skvelo, tak toto je cesta.

Si­lový tré­ning v kom­bi­ná­cii s vhod­nou a zdra­vou stra­vou je na­vyše veľmi pros­pešný pre cel­kové zdra­vie. Jedna vec je, že je to vi­di­teľné, ale hlavne inou kom­po­zí­ciou tela pre­dí­deš mož­nému vý­skytu ci­vi­li­zač­ných cho­rôb.

Aké sú vý­hody si­lo­vého tré­ningu

  • Me­ta­bo­liz­mus a svaly

Ako som spo­mí­nala vyš­šie, dví­ha­ním váh jed­no­du­cho po­ve­dané bu­deš strá­cať tuk a bu­do­vať svaly. Čím viac bu­deš mať sva­lov miesto tu­kov, tým viac ka­ló­rií spá­liš v po­koji, to zna­mená nie­koľko ho­dín až dní po tré­ningu. A na­vyše zís­kané svaly urých­lia tvoj me­ta­bo­liz­mus.

  • Zdravé kosti

Si­lo­vým tré­nin­gom sa zvy­šuje hus­tota kostí, čím sa pred­chá­dza v bu­dúc­nosti os­te­opo­róze a zra­ne­niam, ktoré pos­ti­huje čas­tej­šie ženy z dô­vodu toho, že po­čas te­ho­ten­stva strá­came veľa váp­nika.

  • Zdravé srdce

Dví­ha­ním zá­važí sa mi­ni­ma­li­zuje ri­ziko kar­di­ovas­ku­lár­nych ocho­rení, vy­so­kého krv­ného tlaku a vy­so­kej hla­diny glu­kózy.

  • Kva­litný spá­nok

Po­sil­ňo­va­nie a dví­ha­nie váh zvy­šuje kva­litu spánku a po­máha rých­lej­šie za­spať. Mať kva­litný spá­nok je dô­le­žité pre zo­ta­ve­nie a re­ge­ne­rá­ciu.

  • Stres

Je do­ká­zané, že ľu­dia, ktorí majú kva­lit­ným a pra­vi­del­ným tré­nin­gom zvlá­dajú stre­sové si­tu­áciu omnoho lep­šie v po­rov­naní s os­tat­nými.

  • Ne­zá­vis­losť

Všetko sa ti bude zdať jed­no­duch­šie. Na­prí­klad ja som si to všimla sama na sebe. Ni­kdy som ne­mala prob­lémy vlá­čiť každý ví­kend ťažký ku­for do­mov, ale od­kedy som za­čala cvi­čiť mi to ne­robí žia­den prob­lém a je to skvelý po­cit.

  • Se­ba­ve­do­mie

Mať pekný vy­for­mo­vaný za­dok, bruško a ruky a to nie iba v lete bude isto prí­jemný po­cit☺

Hlavne ber na ve­do­mie a ne­boj sa faktu, že tvoja váha pôjde hore, a to z dô­vodu toho, že svaly, ktoré zís­kaš, vá­žia viac ako ne­fo­remný tuk. Ne­boj sa toho a na­miesto váhy po­uži na­prí­klad me­ter, aby si vi­dela svoje po­kroky a úbytky.

BodyBuilding-Women-Fitness-Motivational-Art-Silk-Poster-12x18-20x30-24x36-32x48inch-font-b-Gym-b-font-2

Prečo sa z Vás ne­stane mu­žatka:

  • Nízka hla­dina tes­tos­te­rónu 

Ženy ne­majú po­trebnú hla­dinu tes­tos­te­rónu (až 30 krát me­nej ako muži) ne­vy­hnutnú na do­sia­hnu­tie ob­jem­nej po­stavy. Kul­tu­ris­tky, ktoré vi­díš v ča­so­pi­soch to do­siahli do­pĺňa­ním hor­mó­nov vo forme ana­bo­lic­kých ste­ro­idov.

  • Tré­nin­gový mo­del

Ge­ne­tika a pre­d­is­po­zí­cie hrajú v tomto prí­pade tiež dô­le­žitú úlohu ako sa bude vy­ví­jať telo. A rov­nako zá­leží na forme tré­ningu. Ženy by mu­seli cvi­čiť ne­uve­ri­teľne tvrdo a nie­koľko ho­dín denne. Hy­per­tro­fia nie je taká jed­no­du­chá ako by sa mohlo zdať. Kul­tu­risti mu­sia cvi­čiť ne­uve­ri­teľne tvrdo aby do­siahli ma­xi­málny ná­rast sva­lo­vej hmoty.

Takže ženy, ne­bojte sa a na­ložte si☺ Ale ne­za­bú­daj, že naj­dô­le­ži­tej­šia je správna tech­nika.

zdroj fo­to­gra­fií: pin­te­rest

Komentáre