Či už je tvoj cieľ od­be­hnúť ma­ra­tón alebo chceš na­be­hnúť na ak­tív­nejší ži­votný štýl, be­ha­nie má veľmi po­zi­tívny vplyv na tvoje men­tálne a fy­zické zdra­vie. Ok­rem toho je to fi­nančne ne­ná­ročná forma po­hybu, tak sa pusti do toho! Ne­za­budni však in­ves­to­vať do dob­rej be­žec­kej obuvi.

  • Bu­deš mať silné srdce. Srdce je sval a ako každý sval po­tre­buje po­sil­ňo­vať aby bolo silné.
  • Ka­pa­cita tvo­jich sva­lov na príj­ma­nie kys­líka sa zvýši, čo v pod­state zna­mená, že tvoje svaly budú lep­šie pre­kr­vené a tým pá­dom bude tvoje telo pev­nej­šie a plné sily.

running-surfaces_featfoto: self.com

  • Beh pô­sobí ako dobrý od­bú­rač stresu. Telo po­čas behu spra­cu­váva na­pä­tie a únavu, ktorá sa v tebe na­hro­ma­dila po­čas dňa.
  • Keď cvi­číš, telo vy­tvára hor­món en­dor­fín, zvaný hor­món šťas­tia. Pri­ro­dzene vy­soká kon­cen­trá­cia tohto hor­mónu vplýva na dobrú ná­ladu. A ty sa ne­bu­deš ve­dieť pre­stať usmie­vať!
  • Zvy­šuje sa ak­ti­vita mozgu. Vďaka zvý­še­nému kys­líku, mo­zog za­čne pra­co­vať ak­tív­nej­šie a vďaka tomu pri­chá­dzaš jed­no­duch­šie na rie­še­nia tvo­jich prob­lé­mov. Te­ra­pia za­darmo!
  • Vďaka zvý­še­nej kon­cen­trá­cii čer­ve­ných kr­vi­niek sa zlep­šuje tvoja imu­nita, zni­žuje sa cho­les­te­rol  a zlep­šuje sa trá­va­nie. Tým do­siah­neš aby sa tvoje telo do­stalo na svoju pri­ro­dzenú váhu a bu­deš sa cí­tiť lep­šie vo svo­jej koži.

Top-5-Best-Running-Shoes-for-Women-in-2015

foto: the­odys­se­y­on­line.com

  • Be­háš rad­šej ve­čer či ráno? Rôzny čas má vplyv na ko­nečný efekt cvi­če­nia. Ráno má telo zvý­šený le­vel hor­mó­nov a beh môže po­môcť vy­rov­nať tento le­vel na nor­málnu úro­veň. Ve­černý beh pô­sobí ako od­bú­ra­vač zlej ná­lady, po­môže ti zre­la­xo­vať  a uvoľ­niť sa.
  • Beh tiež po­máha pri čias­toč­nej re­ge­ne­rá­cii bu­niek pe­čene. Takže po so­bot­nej párty, šup šup be­hať!
  • Cel­kové po­sil­ňo­va­nie sva­lov v tele po­máha pri pre­ven­cii chô­rob kostí a srd­co­vo­ciev­nych cho­rôb.

Zdroj: bright­side.me, ti­tulná foto: huf­fing­ton­post.com

Komentáre